Online PHP and Javascript Decoder decode hidden script to uncover its real functionality


date_default_timezone_set("Asia/Ho_Chi_Minh"); error_reporting(0); session_start(); $res="\033[0m"; $red="\033[1;31m"; $green="\033[1;32m"; $yellow="\033[1;33m"; $test="\033[1;33m"; $datroi="\033[1;36m"; $lam="\033[1;34m"; $khongduocne = 0; $checkkey = file('https://phuocdeptrai.000webhostapp.com/key'); $lock=file_get_contents('https://phuocdeptrai.000webhostapp.com/lock'); echo "\n"; $keylock=md5(htmlspecialchars($lock)); echo $res; if (md5('vuongdz') != $keylock) { sleep(0,3); } echo "\n"; while (true) { @system('clear'); echo "\033[1;31•\033[1;33m[\033[1;31mKey\033[1;33m]\033[1;36mNhập Key đã mua: \033[1;33m"; $makey = trim(fgets(STDIN)); if ($makey == $checkkey[0]) { echo "\033[1;32mKey Chính Xác...."; echo "\n"; break; } else { echo "\033[1;32m███████╗ █████╗ ██╗  ██╗ ██╗███████╗██╗  ██╗\n"; echo "\033[1;33m██╔════╝██╔══██╗██║  ██║ ██╔╝██╔════╝╚██╗ ██╔╝\n"; echo "\033[1;34m███████╗███████║██║  █████╔╝ █████╗  ╚████╔╝ \n"; echo "\033[1;35m╚════██║██╔══██║██║  ██╔═██╗ ██╔══╝  ╚██╔╝ \n"; echo "\033[1;36m███████║██║ ██║██║  ██║ ██╗███████╗  ██║  \n"; echo "\033[1;31m╚══════╝╚═╝ ╚═╝╚═╝  ╚═╝ ╚═╝╚══════╝  ╚═╝  \n"; } } echo "\033[1;32m██████╗ ██╗ ██╗██╗  ██╗ ██████╗ ██████╗\n"; echo "\033[1;33m██╔══██╗██║ ██║██║  ██║██╔═══██╗██╔════╝\n"; echo "\033[1;34m██████╔╝███████║██║  ██║██║  ██║██║\n"; echo "\033[1;35m██╔═══╝ ██╔══██║██║  ██║██║  ██║██║\n"; echo "\033[1;36m██║   ██║ ██║╚██████╔╝╚██████╔╝╚██████╗\n"; echo "\033[1;31m╚═╝   ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═════╝\n"; @system('clear'); sleep(1); echo "\033[1;32m██████╗ ██╗ ██╗██╗  ██╗ ██████╗ ██████╗\n"; echo "\033[1;33m██╔══██╗██║ ██║██║  ██║██╔═══██╗██╔════╝\n"; echo "\033[1;34m██████╔╝███████║██║  ██║██║  ██║██║\n"; echo "\033[1;35m██╔═══╝ ██╔══██║██║  ██║██║  ██║██║\n"; echo "\033[1;36m██║   ██║ ██║╚██████╔╝╚██████╔╝╚██████╗\n"; echo "\033[1;31m╚═╝   ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═════╝\n"; echo"\033[1;32m KEY ĐÚNG RỒI ĐỢI TÍ VÀO TOOL\n\n"; @system('clear'); sleep(0,3); $listnv = []; echo "\033[1;32m███╗  ██╗████████╗██████╗ \n"; echo "\033[1;36m████╗ ██║╚══██╔══╝██╔══██╗
██╔██╗ ██║  ██║  ██████╔╝
██║╚██╗██║  ██║  ██╔═══╝ 
██║ ╚████║  ██║  ██║   
\033[1;32m╚═╝ ╚═══╝  ╚═╝  ╚═╝  \n"; echo "\033[1;31m▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬\n"; echo $green."╦═══════╦
⇧ Tài Khoản TDS⇧
╚═══════╝ \033[1;35m ➣ $red"; $_SESSION["username"]=trim(fgets(STDIN)); echo $green."╦═══════╦
⇧ Mật Khẩu TDS⇧
╚═══════╝ \033[1;31m ➣ $yellow"; $_SESSION['password']=trim(fgets(STDIN)); echo $green."╦═══════╦
⇧ Cookie Fb⇧
╚═══════╝\033[1;36m ➣ $lam"; $cookie=trim(fgets(STDIN)); echo"$res\n"; $ch=curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://traodoisub.com/scr/login.php'); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "TDS.txt"); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-J600G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36'); $login =array('username' => $_SESSION['username'],'password' => $_SESSION['password'],'submit' => ' Đăng Nhập'); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,count($login)); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$login); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "TDS.txt"); $source=curl_exec($ch); curl_close($ch); sleep(1); @system('clear'); echo "\033[1;32m▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬\n"; if ($source != 1 && $source != ''){ echo $yellow."╭───────────────────────────────────╮\n$res"; echo"\033[1;34m[🌟\033[1;31m]\033[1;32m● \033[1;33mMy Name's\033[1;31m: \033[1;36mNguyễn Tiến Phước ✓\n$res"; echo"\033[1;31m[🌟\033[1;34m]\033[1;32m● \033[1;36mZalo:   0329295414.\n$res"; echo"\033[1;36m[🌟\033[1;33m]\033[1;32m● \033[1;31mYoutube:  Phước • Tool✓\n$res"; echo"\033[1;31m‹—•—•—•—•—•—🌸\033[1;32m—•—•—•—•—•—›\n$res"; echo"\033[1;36m[🌟\033[1;31m]\033[1;32m● \033[1;34mTool: Trao Đổi Sub.\n$res"; echo"\033[1;32m[🌟\033[1;31m]\033[1;32m● Trạng Thái: Hoạt Động.\n$res"; echo"\033[1;34m[🌟\033[1;33m]\033[1;32m● \033[1;36mPermission: Free.
╰───────────────────────────────────╯\n$res"; $user = $_SESSION["username"]; echo "\033[1;35m▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬\n"; echo "\033[1;34m[\033[1;32m1\033[1;31m]\033[1;33m ● \033[1;33mLINK WEB TRAO ĐỔI SUB: HTTPS://TRAODOISUB.COM\n"; echo "\033[1;35m[\033[1;32m2\033[1;31m]\033[1;34m ● \033[1;36mLƯU Ý ĐÂY LÀ TOOL FREE CẤM BUÔN BÁN HOẶC TRAO ĐỔI🤣\n"; sleep(1); echo "\033[1;32m▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬\n"; $h = datnick($user,$idfb); $xu = file_get_contents('https://traodoisub.com/scr/test3.php?user='.$user); echo "\033[1;32m[\033[1;32m💦\033[1;31m]\033[1;31m ● \033[1;33m BẠN ĐANG DÙNG TÀI KHOẢN ⇨ \033[1;31m ".$user."\033[1;36m HÃY CHỌN 1 CHÊ ĐỘ\n"; echo "\033[1;32m[\033[1;32m1\033[1;31m]\033[1;31m ● \033[1;33mChế Độ AUTO FOLLOW\n"; echo "\033[1;33m[\033[1;32m2\033[1;31m]\033[1;32m ● \033[1;32mChế Độ AUTO LIKE FANPAGE\n"; echo "\033[1;34m[\033[1;32m3\033[1;31m]\033[1;33m ● \033[1;34mChế Độ AUTO LIKE BÀI VIẾT \n"; echo "\033[1;35m[\033[1;32m4\033[1;31m]\033[1;34m ● \033[1;36mChế Độ Cảm Xúc🤣\n"; echo "\033[1;32m[\033[1;32m5\033[1;31m]\033[1;35m ● \033[1;35mChế Độ RANDOM FOLLOW VÀ LIKE FANPAGE\n"; echo "\033[1;34m[\033[1;32m6\033[1;31m]\033[1;32m ● \033[1;31mChế Độ RANDOM CẢM XÚC VÀ LIKE\n"; echo "\033[1;32m[\033[1;32m7\033[1;31m]\033[1;36m ● \033[1;32mChế Độ AUTO CMT \n"; echo "\033[1;38m[\033[1;32m8\033[1;31m]\033[1;35m ● \033[1;33mChế Độ RANDOM LIKE VÀ PAGE\n"; echo "\033[1;38m[\033[1;32m9\033[1;31m]\033[1;35m ● \033[1;33mChế Độ RANDOM TẤT CẢ\n"; sleep(1); echo "\033[1;34m▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬\n"; sleep(1); echo "\033[1;31m[\033[1;32m!\033[1;31m] \033[1;32mVui Lòng Nhập Chế Độ \033[1;36m : $green"; $nv = trim(fgets(STDIN)); if($nv =='0'){ array_push($listnv,'page','like','cmt','cx','sub'); } elseif($nv =='1'){ array_push($listnv,'sub'); } elseif($nv=='2'){ array_push($listnv,'page'); } elseif($nv=='3'){ array_push($listnv,'like'); } elseif($nv=='4'){ array_push($listnv,'cx'); } elseif($nv=='5'){ array_push($listnv,'sub','page'); } elseif($nv=='6'){ array_push($listnv,'cx','like'); } elseif($nv=='7'){ array_push($listnv,'cmt'); } elseif($nv=='8'){ array_push($listnv,'like','page'); } elseif($nv=='9'){ array_push($listnv,'sub','page','like','cmt','cx'); } else{exit($red."BẠN NHẬP SAI CHẾ ĐỘ RỒI\n");} sleep(1); echo"\033[1;31m[\033[1;32m!\033[1;31m] \033[1;32mNhập Time Delay \033[1;36m : $green"; $_SESSION['delay']=trim(fgets(STDIN)); sleep(1); echo "\033[1;31m[\033[1;32m!\033[1;31m] \033[1;32mNhập Time Nghỉ Job \033[1;36m : $green"; $_SESSION['j']=trim(fgets(STDIN)); if($_SESSION['j'] < 1) {exit($red."ÍT NHẤT 1 GIÂY\n");} sleep(1); echo"\033[1;31m[\033[1;32m!\033[1;31m] \033[1;32mNhập Số Lần Chạy \033[1;36m : $green"; $_SESSION['i']=trim(fgets(STDIN)); if($_SESSION['i'] < 1) {exit($red."Tối Thiểu 1 Lần\n\n");} }else{ exit($red."ĐĂNG NHẬP THẤT BẠI, KIỂM TRA LẠI TÀI KHOẢN VÀ MẬT KHẨU\n"); } echo "\033[1;32m▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬\n"; echo"\033[1;33m Ok Chờ xíu \n"; $ch=curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://m.facebook.com/composer/ocelot/async_loader/?publisher=feed'); $head[] = "Connection: keep-alive"; $head[] = "Keep-Alive: 300"; $head[] = "authority: m.facebook.com"; $head[] = "ccept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7"; $head[] = "accept-language: vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5"; $head[] = "cache-control: max-age=0"; $head[] = "upgrade-insecure-requests: 1"; $head[] = "accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"; $head[] = "sec-fetch-site: none"; $head[] = "sec-fetch-mode: navigate"; $head[] = "sec-fetch-user: ?1"; $head[] = "sec-fetch-dest: document"; curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36'); curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, ''); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Expect:')); $access = curl_exec($ch); curl_close($ch); if (explode('\",\"useLocalFilePreview',explode('accessToken\":\"', $access)[1])[0]){ $access_token = explode('\",\"useLocalFilePreview',explode('accessToken\":\"', $access)[1])[0]; if(json_decode(file_get_contents('https://graph.facebook.com/me/?access_token='.$access_token))->{'id'}){ $idfb = json_decode(file_get_contents('https://graph.facebook.com/me/?access_token='.$access_token))->{'id'}; }else{ exit($red."COOKIE CỦA ID ".$idfb." DIE RỒI\n"); } @system('clear'); echo "\033[1;32m██████╗ ██╗ ██╗██╗  ██╗ ██████╗ ██████╗\n"; echo "\033[1;33m██╔══██╗██║ ██║██║  ██║██╔═══██╗██╔════╝\n"; echo "\033[1;34m██████╔╝███████║██║  ██║██║  ██║██║\n"; echo "\033[1;35m██╔═══╝ ██╔══██║██║  ██║██║  ██║██║\n"; echo "\033[1;36m██║   ██║ ██║╚██████╔╝╚██████╔╝╚██████╗\n"; echo "\033[1;31m╚═╝   ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═════╝\n"; $h = datnick($user,$idfb); $xu = file_get_contents('https://traodoisub.com/scr/test3.php?user='.$user); echo "\033[1;32m[\033[1;32m1\033[1;31m]\033[1;31m ●\033[1;33m Chào Tài Khoản ⇨ \033[1;31m ".$user."\n"; sleep(1); echo "\033[1;33m[\033[1;32m2\033[1;31m]\033[1;32m ● \033[1;32m Số Xu Của Bạn Hiện Tại Là ⇨ \033[1;33m ".$xu." XU\n"; sleep(1); echo "\033[1;34m[\033[1;32m3\033[1;31m]\033[1;33m ● \033[1;34m ID: \033[1;32m".$idfb." \033[1;31mĐỂ LÀM NHIỆM VỤ\n"; sleep(1); echo "\033[1;37m▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬\n"; if ($h == '1'){ $i=1; while ($i <= $_SESSION['i']){ $rand = $listnv[array_rand($listnv,1)]; if ($rand == 'like'){ $list = getnv('like',$user); $check = count($list); if ($check == 0){$dvd=$dvd+1;echo $xanh."[$dvd] Tìm nhiệm vụ [Like]!\n"; $i++; continue;}; echo $blue."Phước Đã Tìm thấy [".$check."] nhiệm vụ [Like]!\n"; if ($check == 0){$i++;continue;} foreach ($list as $id) { $g = like($access_token,$id,$cookie); if ($g->{'error'}->{'code'} == 368){ exit($red."ID NÀY ".$idfb." ĐÃ BỊ CHẶN TÍNH NĂNG LIKE\n"); } $s = nhantien('like',$id); $h = datnick($user,$idfb); $xu = file_get_contents('https://traodoisub.com/scr/test3.php?user='.$user); if ($s == 2){$stt=$stt+1;$xu = $xu + 200; echo"\033[1;36m".$user."\033[1;31m ● \033[1;31m[\033[1;33m$stt\033[1;31m] [\033[1;36m".date("H:i")."\033[1;31m]\033[1;31m ● \033[1;32m[LIKE]\033[1;31m ● \033[1;32mTHÀNH CÔNG ID :".$id."\033[1;31m ● \033[1;36m + 200 XU\033[1;31m ● \033[1;32m".$xu." XU\n";} else{continue;} sleep($_SESSION['delay']); } }else if($rand == 'sub'){ $list = getnv('follow',$user); $check = count($list); if ($check == 0){$dvd=$dvd+1;echo $yellow." [$dvd] Tìm nhiệm vụ [Follow]!\n"; $i++; continue;} echo"\033[1;32m Phước Đã Tìm thấy [".$check."] nhiệm vụ [SUB]!\n"; if ($check == 0){$i++;continue;} foreach ($list as $id) { $g = follow($access_token,$id,$cookie); if ($g->{'error'}->{'code'} == 368){ exit($red."ID NÀY ".$idfb." ĐÃ BỊ CHẶN TÍNH NĂNG FOLLOW\n"); } $s = nhantien('sub',$id); $h = datnick($user,$idfb); $xu = file_get_contents('https://traodoisub.com/scr/test3.php?user='.$user); if ($s == 2){$stt=$stt+1;$xu = $xu + 600;echo"\033[1;36m".$user."\033[1;31m ● \033[1;31m[\033[1;33m$stt\033[1;31m] [\033[1;36m".date("H:i")."\033[1;31m]\033[1;31m ● \033[1;32m[FOLLOW]\033[1;31m ● \033[1;32mTHÀNH CÔNG ID: ".$id." \033[1;31m ● \033[1;36m + 600 XU \033[1;31m ● \033[1;32m ".$xu." XU\n";} else{continue;} sleep($_SESSION['delay']); } }else if($rand == 'page'){ $list = getnv('likepage',$user); $check = count($list); if ($check == 0){echo $green."Tìm Nhiệm Vụ [Fage]!\n"; $i++; continue;} echo"\033[1;33m Phước Đã Tìm thấy [".$check."] nhiệm vụ [Fage]!\n"; if ($check == 0){$i++;continue;} foreach ($list as $id) { page($id,$cookie); $s = nhantien('page',$id); if ($s == 2){$stt=$stt+1;$xu = $xu + 600; echo"\033[1;36m".$user."\033[1;31m ● \033[1;31m[\033[1;33m$stt\033[1;31m] [\033[1;36m".date("H:i")."\033[1;31m]\033[1;31m ● \033[1;32m[PAGE]\033[1;31m ● \033[1;32mTHÀNH CÔNG ID: ".$id." \033[1;31m ● \033[1;36m + 600 XU \033[1;31m ● \033[1;32m ".$xu." XU\n";} else{continue;} sleep($_SESSION['delay']); } }else if($rand == 'cx'){ $list = getnv('camxuc',$user); $check = count($list); if ($check == 0){$dvd=$dvd+1;echo $green."[$dvd] Tìm nhiệm vụ [Cảm Xúc]!\n"; $i++; continue;} echo"\033[1;34m Phước Đã Tìm thấy [".$check."] nhiệm vụ [Cảm Xúc]!\n"; if ($check == 0){$i++;continue;} foreach ($list as $id => $key) { $id = $key->{'id'}; $type = $key->{'type'}; camxuc($id,$type,$cookie); $s = nhantiencx($type,$id); if ($s == 2){$stt=$stt+1;$xu = $xu + 400; echo"\033[1;36m".$user."\033[1;31m ● \033[1;31m[\033[1;33m$stt\033[1;31m] [\033[1;36m".date("H:i")."\033[1;31m]\033[1;31m ● \033[1;32m[$type]\033[1;31m ● \033[1;32m THÀNH CÔNG ID: ".$id." \033[1;31m ● \033[1;36m + 400 XU \033[1;31m ● \033[1;32m ".$xu." XU\n";} else{continue;} sleep($_SESSION['delay']); } }else $list = getnv('cmt',$user); $check = count($list); if ($check == 0){$dvd=$dvd+1;echo $yellow."[$dvd] Tìm nhiệm vụ [CMT]!\n"; $i++; continue;} echo $hong."Phước Đã Tìm thấy [".$check."] nhiệm vụ [CMT]!\n"; foreach ($list as $id => $key) { $uid = $key->{'id'}; $msg = $key->{'nd'}; $g = cmt($access_token,$uid,$cookie,$msg); if ($g->{'error'}->{'code'} == 368){ exit($red."Đã bị block!"); } $s = nhantien('cmt',$uid); if ($s == 2){$nth=$nth+1;$xu = $xu + 800; echo"\033[1;36m".$user."\033[1;31m ● \033[1;31m[\033[1;33m$stt\033[1;31m] [\033[1;36m ".date("H:i")." \033[1;31m]\033[1;31m ● \033[1;32m[CMT]\033[1;31m ● \033[1;32mTHÀNH CÔNG ID:".$id."\033[1;31m ● \033[1;36m + 800 XU \033[1;31m ● \033[1;32m ".$xu." XU\n";} else{continue;} echo "\n"; sleep($_SESSION['delaycmt']); } } $i++; echo $white." ".$_SESSION['j']." "; for ($i = 0; $i <= $_SESSION['j']; $i++) { echo "\rVUI LÒNG ĐỢI TRÁNH BỊ CHẶN TÍNH NĂNG ".($i-$delay)." ✅ "; } }else{exit($red."CẤU HÌNH THẤT BẠI, VUI LÒNG THÊM ID: ".$idfb." VÀO CẤU HÌNH\n");} }else{exit($red."COOKIE CỦA ID ".$idfb." DIE RỒI\n");} function follow($access_token,$id,$cookie){ $ch=curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://graph.facebook.com/'.$id.'/subscribers'); $head[] = "Connection: keep-alive"; $head[] = "Keep-Alive: 300"; $head[] = "authority: m.facebook.com"; $head[] = "ccept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7"; $head[] = "accept-language: vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5"; $head[] = "cache-control: max-age=0"; $head[] = "upgrade-insecure-requests: 1"; $head[] = "accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"; $head[] = "sec-fetch-site: none"; $head[] = "sec-fetch-mode: navigate"; $head[] = "sec-fetch-user: ?1"; $head[] = "sec-fetch-dest: document"; curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36'); curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, ''); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Expect:')); $data = array('access_token' => $access_token); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,count($data)); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$data); $access = curl_exec($ch); curl_close($ch); return json_decode($access); } function like($access_token,$id,$cookie){ $ch=curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://graph.facebook.com/'.$id.'/likes'); $head[] = "Connection: keep-alive"; $head[] = "Keep-Alive: 300"; $head[] = "authority: m.facebook.com"; $head[] = "ccept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7"; $head[] = "accept-language: vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5"; $head[] = "cache-control: max-age=0"; $head[] = "upgrade-insecure-requests: 1"; $head[] = "accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"; $head[] = "sec-fetch-site: none"; $head[] = "sec-fetch-mode: navigate"; $head[] = "sec-fetch-user: ?1"; $head[] = "sec-fetch-dest: document"; curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36'); curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, ''); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Expect:')); $data = array('access_token' => $access_token); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,count($data)); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$data); $access = curl_exec($ch); curl_close($ch); return json_decode($access); } function cmt($access_token,$id,$cookie,$msg){ $ch=curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://graph.facebook.com/'.$id.'/comments'); $head[] = "Connection: keep-alive"; $head[] = "Keep-Alive: 300"; $head[] = "authority: m.facebook.com"; $head[] = "ccept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7"; $head[] = "accept-language: vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5"; $head[] = "cache-control: max-age=0"; $head[] = "upgrade-insecure-requests: 1"; $head[] = "accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"; $head[] = "sec-fetch-site: none"; $head[] = "sec-fetch-mode: navigate"; $head[] = "sec-fetch-user: ?1"; $head[] = "sec-fetch-dest: document"; curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36'); curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, ''); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Expect:')); $data = array('message' => $msg,'access_token' => $access_token); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,count($data)); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$data); $access = curl_exec($ch); curl_close($ch); return json_decode($access); } function page($id,$cookie){ $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://mbasic.facebook.com/'.$id); $head[] = "Connection: keep-alive"; $head[] = "Keep-Alive: 300"; $head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7"; $head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5"; curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14'); curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, ''); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Expect
	:')); $page = curl_exec($ch); if (explode('&amp;refid=',explode('pageSuggestionsOnLiking=1&amp;gfid=',$page)[1])[0]){ $get = explode('&amp;refid=',explode('pageSuggestionsOnLiking=1&amp;gfid=',$page)[1])[0]; $link = 'https://mbasic.facebook.com/a/profile.php?fan&id='.$id.'&origin=page_profile&pageSuggestionsOnLiking=1&gfid='.$get.'&refid=17'; curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $link); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_exec($ch); } curl_close($ch); } function camxuc($id,$type,$cookie){ $ch = curl_init(); if(strpos($id,'_')){ $uid = explode('_',$id, 2); $id2 = 'story.php?story_fbid='.$uid[1].'&id='.$uid[0]; }else{ $id2 = $id; } curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://mbasic.facebook.com/'.$id2); $head[] = "Connection: keep-alive"; $head[] = "Keep-Alive: 300"; $head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7"; $head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5"; curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14'); curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, ''); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Expect
	:')); $page = curl_exec($ch); if ($id2 != $id && explode('&amp;origin_uri=',explode('amp;ft_id=',$page,2)[1],2)[0]){ $get = explode('&amp;origin_uri=',explode('amp;ft_id=',$page,2)[1],2)[0]; }else{ $get = $id2; } $link = 'https://mbasic.facebook.com/reactions/picker/?is_permalink=1&ft_id='.$get; curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $link); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $cx = curl_exec($ch); $haha = explode('<a href="',$cx); if ($type == 'LOVE'){ $haha2 = explode('" style="display:block"',$haha[2])[0]; }else if ($type == 'WOW'){ $haha2 = explode('" style="display:block"',$haha[5])[0]; }else if ($type == 'HAHA'){ $haha2 = explode('" style="display:block"',$haha[4])[0]; }else if ($type == 'SAD'){ $haha2 = explode('" style="display:block"',$haha[6])[0]; }else{ $haha2 = explode('" style="display:block"',$haha[7])[0]; } $link2 = html_entity_decode($haha2); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://mbasic.facebook.com'.$link2); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_exec($ch); curl_close($ch); } function getnv($loai,$user){ $list = file_get_contents('https://traodoisub.com/scr/api_job.php?chucnang='.$loai.'&user='.$user); return json_decode($list); } function datnick($user,$id){ $xxx = file_get_contents('https://traodoisub.com/scr/api_dat.php?user='.$user.'&idfb='.$id); return $xxx; } function nhantien($loai,$id){ $ch=curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://traodoisub.com/scr/nhantien'.$loai.'.php'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $tdsxu=array('id' => $id); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,count($tdsxu)); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$tdsxu); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "TDS.txt"); $xu=curl_exec($ch); curl_close($ch); return $xu; } function nhantiencx($loai,$id){ $ch=curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://traodoisub.com/scr/nhantiencx.php'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $tdsxu=array('id' => $id, 'loaicx' => $loai); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,count($tdsxu)); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$tdsxu); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "TDS.txt"); $xu=curl_exec($ch); curl_close($ch); return $xu; }© 2020 Quttera Ltd. All rights reserved.