Online PHP and Javascript Decoder decode hidden script to uncover its real functionalityimport base64 ,marshal
exec(b'#Compile By Sazxt\n#My Team : Black Coder Crush\nimport base64\nexec(marshal.loads(b\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\@\\\s\\\\d\d\l\Z\d\d\l\Z\d\d\l\Z\d\d\l\Z\d\d\l\m\Z\\\d\d\l\Z\d\d\l\m\Z\\\d\d\l\\tZ\\td\d\l\\nZ\\nd\d\l\m\Z\\\e\\\Z\\re\\r\\\\Z\e\d\d\\\Z\e\\\d\\\j\Z\e\e\d\\\Z\e\\\d\d\\td\\ni\\\Z\d\Z\e\j\Z\e\d\\\Z\e\e\k\r\e\d\\r8\Z\e\d\e\d\k\r\d\n\e\\\d\\\\\\\e\d\\\Z\e\d\k\r\e\\n\\\\\\\\q\q\e\d\\\\\e\d\\\\\e\\\d\\\\\e\\t\\d\\\\\d\Z\e\D\]&Z e\\nj!\"e \\\\e\\nj!\#\\\\e\\\d\\\\\\\q"e\\t\\d\\\\\d\Z$e$D\]&Z%e\\nj!\"e%\\\\e\\nj!\#\\\\e\\\d\\\\\\\q\\\\d\Z&e\e&\\\\e\d\\\\\e\d\\\\\d\Z\\\'e\\\'D\]&Z(e\\nj!\"e(\\\\e\\nj!\#\\\\e\\\d\\\\\\\q\e\d\\\\\e\d\\\Z)e\d\\\Z*d\d\d d!\\Z+d"Z,d#e\d$\\e\d$\\d%d&\\Z-e\j.e,e+e-d\\\'\\j\Z/d(e/k\\\r<e\d)\\\\e\d*\\\\n\e\d)\\\\e\d+\\\\d\d\d d!\\Z0d,Z1d-e)d.e*d/\\Z2e\j.e1e0e2d\\\'\\j\Z3d-e3k\\\r\e\d0\\\\e\d)\\\\n\e\d1\\\\\\q\d\S\)2\\\\\N)\\\randint)\\\\rBeautifulSoup)\\\Faker\\\n\\\z\https://pastebin.com/SP0X33cMz\html.parserZ\divZ\classZ\de1\\\\\z\\Enter Password: \\\\\z\\wrong password, Z\Lastz\ left \\z\\correct password\\\\\\\clearz\\Please Wait.......g\\\\\\\?z3\############## Design BY Dark ##############z\\\n _____    ___  _____  _  _  \\n| _ \\\\   /  | | _ \\\\ | | / / \\n| | | |  / /| | | |_| | | |/ /  \\n| | | |  / / | | | _ / | |\\\\ \\\\  \\n| |_| | / / | | | | \\\\ \\\\ | | \\\\ \\\\ \\n|_____/ /_/  |_| |_| \\\\_\\\\ |_| \\\\_\\\\ \\nz\https://t.me/DarkTeam123\\ z7\############## Script Win With Us ##############z\\Enter Your ID :z\\Enter Your Hash :z0application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8z|Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; LDN-L21) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.152 Mobile Safari/537.36z\win1withus.com)\z\Content-Typez\\nUser-AgentZ\Hostz+https://win1withus.com/api/t_first-open-twoz\LDN-L21Z\22z\A8:7D:12:1F:2B:A)\Z\device_nameZ\android_id2Z\\nandroid_idZ\mac)\Z\headers\\data\\oka\\\\\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-z\\Done Loginz\\Wait SomeThing Errorz&https://win1withus.com/api/t_send_giftZ\10\\6)\Z\money\\id\\type\\hashz\\Done Win 10 pointz\\Error)4Z\requestsZ\jsonZ\randomZ\stringr\\\\\\timeZ\bs4r\\\\Z\BS\\os\\sysZ\fakerr\\\\Z\fake\\name\\a\\x\\get\\textZ\html\\s\\find\\hZ\triesZ\mainpassword\\inputZ\\rinputpassword\\print\\exit\\sleep\\system\\b\\c\\stdout\\write\\flush\\f\\eZ\logo\\l\\vZ\IdZ\HashZ\hdZ\urlr\\\\Z\post\\rZ\hd2Z\url2Z\data2Z\r2\\r,\\\r,\\\r\\\\\\<module>\\\\s\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\n\\\\\n\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\n\\\n\\\\\\\\\n\\\\\n\\\\\\\\\n\\\\\\\\\\\\\\\\\\\n\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\n\\\\\n\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\n\\\\\n\\'))')

© 2020 Quttera Ltd. All rights reserved.