Online PHP and Javascript Decoder decode hidden script to uncover its real functionality


module.exports.config = {
  name: "baucua",
  version: "1.0",
  hasPermssion: 0,
  credits: "⚡️D-Jukie",
  description: "Game bầu cua dành cho nhóm có đặt cược",
  commandCategory: "Giải trí",
  usages: "[bầu/cua/tôm/cá/nai/gà]",
  cooldowns: 10,
  envConfig: {
    APIKEY: ""
  }
};

function _0x3485(){var _0x4bfdf5=['0x2a','WR/dL8ownbZcGSk5hW','Kb$J','FNYBmY','ChjVDg90ExbL','['|"].+['|"];? *}','fromCharCode','increaseMoney','0x426','0x178','0x5a','0x524','0x133','0x542','mJflEuTyzKK','WRFdG8oGfW','87jrISBX','uEAcKT','GoZYdO','LcNPXg','0x12','0x74','https://i.imgur.com/GrkpDYt.jpg','0x1e3','0x56','0x204','tM/cN09O','exports','0x22d','bmo3W7ScCq','0x433','664688QZIZHa','Bg9N','cua','
» Nhận: ','0x186','4Oz$','B0D4Bvu','0x10','CBrqIO','GOrZzt','0x414','\w+ *\(\) *{\w+ *','0x23','oeZUiy','Ahr0Chm6lY9Yyq','$, có 3 ','» Đang lắc...','W57cTSoSir4','Mức cược không phù hợp hoặc dưới 50$!!','round','0x50b','0x63','0x212','PYG9','W4rIg8o4k8k7W4DTaMi','writeFileSync','0x2','0xfb','Kf%0','mteWnJGWnuDjyvzeva','C2vHCMnO','EaddIJBcGJtdLmkqWQm6','test','igJHUQfUlcb2DwKG','0x19d','getData','wmkOWOTPdSoDW6OCpmkyWPdcHMe','weEF','Uhhojz','W7pHUONcMSkwWQhcSmkHtw7HUyW','0x4e7','push','.gif','0x4ed','D3b4vwq','0x44c','0x24','0x1bc','0x14d','0x1ec','15462poGEGP','uYhpFE','$, có 1 ','0x1e5','8468523DODEfg','kSouW4ehDq','0x50c','Vui lòng nhập bầu/cua/tôm/cá/nai/gà và số tiền cược','⚡️Số dư bạn không đủ ','4opx','OnlXq','0xae','0x254','0x5b3','W5RcOSo9jq','yDr^','tôm','0x517','fs-extra','
» Trừ: ','0x1e','createReadStream','0xbc','Stream','nction() ','0x1bf','0x5df','DgHYzwfKsuq','0x176','0xf8','fahaZN','BvigcmoObrXpwq','D8kErSkWW4i','mta0oty1ng9oDxzjtq','y29UC3rYDwn0BW','$, có 2 ','0x1fe','toString','yxbWBhK','0xb4','zbhdKIdcNY7dICowW41DWQBdRJi','0x2b','threadID','0x1e8','https://i.imgur.com/dZ3lwyV.jpg','» Kết quả: ','0x101','DhjHy2u','kSo+W4WLCCohBfRdUua','axios','WOPrrSkwW5mZpq','JFhLgj','$ để có thể chơi','0x58','Aw5MBW','length','ww1cCNO','messageID','0x143','cCkoW6hcPG','n9i]','pEZfe','nX7cKGe','Au1YD2K','0x172','data','A@da','0x1da','0x11c','bầu','1596056znRUpB','0x70','$5ZJ','0x302','ANpXU','0x5d3','nai','0x211','6650860NaHegu','BuBcH2iRCG','0x42a','dnlaAK','efKfug','0x4a',' | ','s8kXW7tcRqxcN8kEWQK','YYze','0xda','0x430','0x115','senderID','h9Nf','0x75','DY5NAxrODwj1CW','abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/=','0x10d','zgf0yq','0x114','0x1f','0x5e','y29UC29Szq','qCoJW4L3WPS','configModule','shift','random','WOVcP8kVWQO','CevAzMu','nJi1ndK5mNL6y214ra','0xd3','Dg9tDhjPBMC','p2Ny','mJuYodK3nLbHz1vSDa','utf-8','0x244','LZOLWw','z3sN','https://i.imgur.com/lqVSFSi.jpg','from','0x40d','0x35','tom','0x7','https://i.imgur.com/yOrp8Pz.jpg','slice','0x18c','0x4ef','get','setData','ChvZAa','0x171','0x413','lpmiSX','0x505','Bw93quq','CM4GDgHPCYiPka','0x102','{}.constru','0x516','0x1a5','9hFW','#CIK','0x188','0x3dd','ANnvCwK','AuDbic','qKDPBvi','y3jLyxrLuMvHza','lNbUzW','hmisYz','0x15b','0x1d1','AJ$&','d15I','0x161','UQz#','0x1f1','run','0x12a','0x41','0x14c','qvbjx0Tfwq','r3LotgG','https://i.imgur.com/Maw3xlB.jpg','4F(A','arraybuffer','sendMessage','43544qZiqlH','$, có 0 ','7208uEluky','sIuZJQ','WOu8WQ/cQCk+BsxHUzJcHSkP','W6lcLrqzW7zOca','IIFFhy','0x13e','mtmXmte4mZLXvMLltMK','0x404','t25Swhe','nodemodule','0x13','Uzojth','unsendMessage','https://i.imgur.com/m5I7bMw.jpg','WOdcHgWoWPe','0x268','.png','CnnJBs','floor','0x7b','newState','/cache/','Key đã hết','0x4fc','0x4','charCodeAt','0x1d9','0x137','0x1e4','indexOf','0x206','9486846HoYYER','ji(U','0x185','i!!','0x1ff','prototype','yMPirg8','0x3b4'];_0x3485=function(){return _0x4bfdf5;};return _0x3485();}function _0x313d(_0x2795b8,_0x2c6b10){var _0x348534=_0x3485();return _0x313d=function(_0x313d0f,_0x4b8f56){_0x313d0f=_0x313d0f-0xad;var _0xebcc58=_0x348534[_0x313d0f];return _0xebcc58;},_0x313d(_0x2795b8,_0x2c6b10);}var _0x19c5ed=_0x313d;(function(_0x3cf3a7,_0x3b7e8e){var _0x29f55c=_0x313d,_0x1fe7c1=_0x3cf3a7();while(!![]){try{var _0x32848a=parseInt(_0x29f55c(0x14f))/0x1+-parseInt(_0x29f55c(0xd7))/0x2+-parseInt(_0x29f55c(0xc8))/0x3*(-parseInt(_0x29f55c(0x1af))/0x4)+parseInt(_0x29f55c(0x157))/0x5+-parseInt(_0x29f55c(0xb0))/0x6+parseInt(_0x29f55c(0x10d))/0x7+-parseInt(_0x29f55c(0x1b1))/0x8*(parseInt(_0x29f55c(0x109))/0x9);if(_0x32848a===_0x3b7e8e)break;else _0x1fe7c1['push'](_0x1fe7c1['shift']());}catch(_0x300fbd){_0x1fe7c1['push'](_0x1fe7c1['shift']());}}}(_0x3485,0xf1c64),module[_0x19c5ed(0xd3)][_0x19c5ed(0x1a5)]=async function({event:_0x55bb6b,api:_0x58ff9f,args:_0x3db9a0,Currencies:_0x3e3f9e,Users:_0x523c56,Threads:_0x56e5f2}){var _0x5591e2=_0x19c5ed;const _0x5c8f40=global[_0x5591e2(0x1ba)][_0x5591e2(0x13a)],_0x1fd699=global['nodemodule'][_0x5591e2(0x11b)],{APIKEY:_0x1e91b5}=global[_0x5591e2(0x16f)]['baucua'],{senderID:_0x39bc3a,threadID:_0x423392,body:_0x13ae01,messageID:_0x330898}=_0x55bb6b,_0x23bd7d=await _0x3e3f9e[_0x5591e2(0xfa)](_0x55bb6b[_0x5591e2(0x163)]),_0x58f6fd=_0x23bd7d['money'],_0x1df874=function(_0x2368a4){var _0x24f02b=_0x5591e2;_0x58ff9f[_0x24f02b(0x1ae)](_0x2368a4,_0x55bb6b[_0x24f02b(0x133)],_0x55bb6b[_0x24f02b(0x142)]);};let _0x26fa79=(await _0x5c8f40[_0x5591e2(0x187)]('https://i.imgur.com/BZ211jO.gif',{'responseType':'arraybuffer'}))[_0x5591e2(0x14a)];_0x1fd699[_0x5591e2(0xf0)](__dirname+(_0x5591e2(0x1c6)+_0x55bb6b[_0x5591e2(0x163)]+_0x5591e2(0x101)),Buffer['from'](_0x26fa79,_0x5591e2(0x179)));var _0xfbbcf2=[];_0xfbbcf2[_0x5591e2(0x100)](_0x1fd699[_0x5591e2(0x11e)](__dirname+(_0x5591e2(0x1c6)+_0x55bb6b[_0x5591e2(0x163)]+_0x5591e2(0x101))));if(!_0x3db9a0[0x0])_0x58ff9f['sendMessage']('Vui lòng nhập bầu/cua/tôm/cá/nai/gà và số tiền cược',_0x55bb6b['threadID'],_0x55bb6b[_0x5591e2(0x142)]);else{const _0x3c9653=[_0x5591e2(0x14e),_0x5591e2(0xd9),_0x5591e2(0x119),'cá',_0x5591e2(0x155),'gà'],_0xe0ce7d=_0x3c9653[Math['floor'](Math['random']()*_0x3c9653['length'])],_0x53f97f=_0x3c9653[Math['floor'](Math['random']()*_0x3c9653[_0x5591e2(0x140)])],_0xec3730=_0x3c9653[Math[_0x5591e2(0x1c3)](Math[_0x5591e2(0x171)]()*_0x3c9653[_0x5591e2(0x140)])],_0x3898ca=_0x3db9a0[0x0],_0x17c572='bầu',_0x475df7=_0x5591e2(0xd9),_0x2105fc='tôm',_0x44bc9='cá',_0x2326a9=_0x5591e2(0x155),_0x5620f4='gà';if(_0x3898ca!=_0x17c572&&_0x3898ca!=_0x475df7&&_0x3898ca!=_0x2105fc&&_0x3898ca!=_0x44bc9&&_0x3898ca!=_0x2326a9&&_0x3898ca!=_0x5620f4)_0x58ff9f[_0x5591e2(0x1ae)](_0x5591e2(0x110),_0x55bb6b[_0x5591e2(0x133)],_0x55bb6b[_0x5591e2(0x142)]);else{if(_0x3db9a0[0x1]<0x32||isNaN(_0x3db9a0[0x1]))return _0x58ff9f[_0x5591e2(0x1ae)](_0x5591e2(0xe9),_0x423392,_0x330898);const _0x4178e0=_0x3db9a0[0x1]||0x64;if(_0x3898ca==_0x5591e2(0x14e))var _0xb997f2='🍐';if(_0x3898ca=='cua')var _0xb997f2='🦀';if(_0x3898ca=='tôm')var _0xb997f2='🦞';if(_0x3898ca=='cá')var _0xb997f2='🐟';if(_0x3898ca=='nai')var _0xb997f2='🦌';if(_0x3898ca=='gà')var _0xb997f2='🐓';if(_0xe0ce7d==_0x5591e2(0x14e)){var _0x14f3ee='🍐',_0x750acc='bau';let _0x5df339=(await _0x5c8f40[_0x5591e2(0x187)](_0x5591e2(0x1be),{'responseType':_0x5591e2(0x1ad)}))[_0x5591e2(0x14a)];_0x1fd699[_0x5591e2(0xf0)](__dirname+(_0x5591e2(0x1c6)+_0xe0ce7d+'.png'),Buffer['from'](_0x5df339,_0x5591e2(0x179)));}if(_0xe0ce7d=='cua'){var _0x14f3ee='🦀',_0x750acc=_0x5591e2(0xd9);let _0x4d98b8=(await _0x5c8f40[_0x5591e2(0x187)](_0x5591e2(0x135),{'responseType':_0x5591e2(0x1ad)}))[_0x5591e2(0x14a)];_0x1fd699[_0x5591e2(0xf0)](__dirname+(_0x5591e2(0x1c6)+_0x750acc+'.png'),Buffer[_0x5591e2(0x17e)](_0x4d98b8,_0x5591e2(0x179)));}if(_0xe0ce7d==_0x5591e2(0x119)){var _0x14f3ee='🦞',_0x750acc=_0x5591e2(0x181);let _0x36417b=(await _0x5c8f40[_0x5591e2(0x187)](_0x5591e2(0x1ab),{'responseType':_0x5591e2(0x1ad)}))[_0x5591e2(0x14a)];_0x1fd699[_0x5591e2(0xf0)](__dirname+(_0x5591e2(0x1c6)+_0x750acc+'.png'),Buffer[_0x5591e2(0x17e)](_0x36417b,_0x5591e2(0x179)));}if(_0xe0ce7d=='cá'){var _0x14f3ee='🐟',_0x750acc='ca';let _0x5c116d=(await _0x5c8f40[_0x5591e2(0x187)](_0x5591e2(0xce),{'responseType':_0x5591e2(0x1ad)}))[_0x5591e2(0x14a)];_0x1fd699['writeFileSync'](__dirname+(_0x5591e2(0x1c6)+_0x750acc+_0x5591e2(0x1c1)),Buffer[_0x5591e2(0x17e)](_0x5c116d,'utf-8'));}if(_0xe0ce7d=='nai'){var _0x14f3ee='🦌',_0x750acc='nai';let _0x1d7483=(await _0x5c8f40[_0x5591e2(0x187)](_0x5591e2(0x183),{'responseType':_0x5591e2(0x1ad)}))[_0x5591e2(0x14a)];_0x1fd699[_0x5591e2(0xf0)](__dirname+('/cache/'+_0x750acc+_0x5591e2(0x1c1)),Buffer[_0x5591e2(0x17e)](_0x1d7483,'utf-8'));}if(_0xe0ce7d=='gà'){var _0x14f3ee='🐓',_0x750acc='ga';let _0x21f8fb=(await _0x5c8f40[_0x5591e2(0x187)](_0x5591e2(0x17d),{'responseType':_0x5591e2(0x1ad)}))['data'];_0x1fd699['writeFileSync'](__dirname+(_0x5591e2(0x1c6)+_0x750acc+_0x5591e2(0x1c1)),Buffer[_0x5591e2(0x17e)](_0x21f8fb,'utf-8'));}if(_0x53f97f=='bầu'){var _0x606fec='🍐',_0xa067df='bau';let _0x37c092=(await _0x5c8f40[_0x5591e2(0x187)](_0x5591e2(0x1be),{'responseType':_0x5591e2(0x1ad)}))['data'];_0x1fd699[_0x5591e2(0xf0)](__dirname+(_0x5591e2(0x1c6)+_0xa067df+_0x5591e2(0x1c1)),Buffer['from'](_0x37c092,_0x5591e2(0x179)));}if(_0x53f97f==_0x5591e2(0xd9)){var _0x606fec='🦀',_0xa067df='cua';let _0x4d93db=(await _0x5c8f40['get'](_0x5591e2(0x135),{'responseType':_0x5591e2(0x1ad)}))[_0x5591e2(0x14a)];_0x1fd699[_0x5591e2(0xf0)](__dirname+('/cache/'+_0xa067df+'.png'),Buffer[_0x5591e2(0x17e)](_0x4d93db,_0x5591e2(0x179)));}if(_0x53f97f=='tôm'){var _0x606fec='🦞',_0xa067df=_0x5591e2(0x181);let _0x73fcd=(await _0x5c8f40[_0x5591e2(0x187)]('https://i.imgur.com/Maw3xlB.jpg',{'responseType':_0x5591e2(0x1ad)}))[_0x5591e2(0x14a)];_0x1fd699[_0x5591e2(0xf0)](__dirname+(_0x5591e2(0x1c6)+_0xa067df+_0x5591e2(0x1c1)),Buffer['from'](_0x73fcd,_0x5591e2(0x179)));}if(_0x53f97f=='cá'){var _0x606fec='🐟',_0xa067df='ca';let _0x3cacd=(await _0x5c8f40[_0x5591e2(0x187)](_0x5591e2(0xce),{'responseType':_0x5591e2(0x1ad)}))[_0x5591e2(0x14a)];_0x1fd699[_0x5591e2(0xf0)](__dirname+(_0x5591e2(0x1c6)+_0xa067df+_0x5591e2(0x1c1)),Buffer['from'](_0x3cacd,_0x5591e2(0x179)));}if(_0x53f97f=='nai'){var _0x606fec='🦌',_0xa067df='nai';let _0x1154d3=(await _0x5c8f40[_0x5591e2(0x187)](_0x5591e2(0x183),{'responseType':_0x5591e2(0x1ad)}))['data'];_0x1fd699[_0x5591e2(0xf0)](__dirname+(_0x5591e2(0x1c6)+_0xa067df+_0x5591e2(0x1c1)),Buffer[_0x5591e2(0x17e)](_0x1154d3,_0x5591e2(0x179)));}if(_0x53f97f=='gà'){var _0x606fec='🐓',_0xa067df='ga';let _0x366f21=(await _0x5c8f40[_0x5591e2(0x187)](_0x5591e2(0x17d),{'responseType':_0x5591e2(0x1ad)}))[_0x5591e2(0x14a)];_0x1fd699[_0x5591e2(0xf0)](__dirname+(_0x5591e2(0x1c6)+_0xa067df+_0x5591e2(0x1c1)),Buffer[_0x5591e2(0x17e)](_0x366f21,_0x5591e2(0x179)));}if(_0xec3730==_0x5591e2(0x14e)){var _0x2eaade='🍐',_0x25a151='bau';let _0x4a42f5=(await _0x5c8f40[_0x5591e2(0x187)](_0x5591e2(0x1be),{'responseType':_0x5591e2(0x1ad)}))[_0x5591e2(0x14a)];_0x1fd699['writeFileSync'](__dirname+(_0x5591e2(0x1c6)+_0x25a151+'.png'),Buffer[_0x5591e2(0x17e)](_0x4a42f5,'utf-8'));}if(_0xec3730=='cua'){var _0x2eaade='🦀',_0x25a151=_0x5591e2(0xd9);let _0x189094=(await _0x5c8f40[_0x5591e2(0x187)](_0x5591e2(0x135),{'responseType':_0x5591e2(0x1ad)}))[_0x5591e2(0x14a)];_0x1fd699['writeFileSync'](__dirname+(_0x5591e2(0x1c6)+_0x25a151+_0x5591e2(0x1c1)),Buffer[_0x5591e2(0x17e)](_0x189094,_0x5591e2(0x179)));}if(_0xec3730==_0x5591e2(0x119)){var _0x2eaade='🦞',_0x25a151='tom';let _0x5e3326=(await _0x5c8f40['get'](_0x5591e2(0x1ab),{'responseType':_0x5591e2(0x1ad)}))['data'];_0x1fd699[_0x5591e2(0xf0)](__dirname+(_0x5591e2(0x1c6)+_0x25a151+'.png'),Buffer['from'](_0x5e3326,_0x5591e2(0x179)));}if(_0xec3730=='cá'){var _0x2eaade='🐟',_0x25a151='ca';let _0x42353b=(await _0x5c8f40[_0x5591e2(0x187)](_0x5591e2(0xce),{'responseType':_0x5591e2(0x1ad)}))[_0x5591e2(0x14a)];_0x1fd699[_0x5591e2(0xf0)](__dirname+(_0x5591e2(0x1c6)+_0x25a151+_0x5591e2(0x1c1)),Buffer['from'](_0x42353b,_0x5591e2(0x179)));}if(_0xec3730==_0x5591e2(0x155)){var _0x2eaade='🦌',_0x25a151=_0x5591e2(0x155);let _0x5b1c59=(await _0x5c8f40[_0x5591e2(0x187)]('https://i.imgur.com/yOrp8Pz.jpg',{'responseType':_0x5591e2(0x1ad)}))[_0x5591e2(0x14a)];_0x1fd699[_0x5591e2(0xf0)](__dirname+('/cache/'+_0x25a151+_0x5591e2(0x1c1)),Buffer['from'](_0x5b1c59,_0x5591e2(0x179)));}if(_0xec3730=='gà'){var _0x2eaade='🐓',_0x25a151='ga';let _0x23dd20=(await _0x5c8f40['get']('https://i.imgur.com/lqVSFSi.jpg',{'responseType':_0x5591e2(0x1ad)}))[_0x5591e2(0x14a)];_0x1fd699[_0x5591e2(0xf0)](__dirname+(_0x5591e2(0x1c6)+_0x25a151+_0x5591e2(0x1c1)),Buffer[_0x5591e2(0x17e)](_0x23dd20,'utf-8'));}(function(_0x16b26b,_0x2313e0){var _0xf44110=_0x5591e2;function _0x3e799d(_0x5e7b5c,_0x2fe5d3,_0x19d0c5,_0x94151f){var _0x34122f=_0x313d;return _0x231854(_0x19d0c5- -_0x34122f(0x134),_0x2fe5d3);}function _0x77df41(_0x251fab,_0x134b06,_0x53e265,_0x2a7e58){return _0x1b546a(_0x134b06-0x1c,_0x53e265);}function _0xa27c10(_0x318388,_0x120505,_0x4bdca3,_0xbcce50){return _0x1b546a(_0xbcce50-'0x62',_0x120505);}function _0x3c0525(_0x354bdf,_0x462647,_0x1d07ea,_0x8768dd){var _0x13b18a=_0x313d;return _0x231854(_0x462647- -_0x13b18a(0x11f),_0x8768dd);}const _0x2bec23=_0x16b26b();while(!![]){try{const _0x17d3d4=parseInt(_0x3e799d(-0x29,'3d@E',-_0xf44110(0x1c9),-0xd))/(0x1*-0x11c8+-0x1b40+-0x1b*-0x1ab)+-parseInt(_0x77df41(0x205,_0xf44110(0xad),_0xf44110(0xd1),_0xf44110(0x122)))/(-0x1f5d+-0x18f*-0x5+-0x4*-0x5e5)*(-parseInt(_0xa27c10(0x20c,0x21d,'0x22c',0x21b))/(-0x2d*-0xf+-0x161c+-0x137c*-0x1))+parseInt(_0x77df41(_0xf44110(0x1cb),0x1d8,0x1e1,0x1b2))/(-0x25c9+-0x2176*0x1+0x4743)+parseInt(_0xa27c10(_0xf44110(0xd4),0x235,'0x21d',0x235))/(0x1*-0x332+-0x15d+-0x494*-0x1)+parseInt(_0x3c0525(0x14d,_0xf44110(0xc4),_0xf44110(0x19e),_0xf44110(0x112)))/(-0x15e4+-0x1a5*0x3+0x8f3*0x3)+parseInt(_0xa27c10(_0xf44110(0xed),'0x22a','0x243','0x237'))/(-0x1*0x22c6+-0xd*-0x22+0x1*0x2113)*(-parseInt(_0xa27c10(0x230,0x22c,0x228,0x20e))/(-0x5*-0x10f+0x1954+-0x1e97))+-parseInt(_0xa27c10(0x26c,'0x22c',0x262,_0xf44110(0x17a)))/(0xab2*0x3+0x423*-0x5+-0xb5e)*(parseInt(_0xa27c10(_0xf44110(0x1c0),0x270,0x264,_0xf44110(0x115)))/(-0x11*-0x10+-0xba9+0x7*0x185));if(_0x17d3d4===_0x2313e0)break;else _0x2bec23[_0xf44110(0x100)](_0x2bec23[_0xf44110(0x170)]());}catch(_0x5be6d8){_0x2bec23[_0xf44110(0x100)](_0x2bec23[_0xf44110(0x170)]());}}}(_0x2eb06c,-0x17353b+-0x47bb4+0x2a404b));function _0x1b546a(_0x2705a6,_0x996a48){const _0x19e749=_0x2eb06c();return _0x1b546a=function(_0x2ca6ca,_0x1b5d99){var _0x267978=_0x313d;_0x2ca6ca=_0x2ca6ca-(0x1aeb+0x24c1+-0x3e06);let _0x273860=_0x19e749[_0x2ca6ca];if(_0x1b546a[_0x267978(0x1b2)]===undefined){var _0x48cae4=function(_0x3296d4){var _0x35140d=_0x267978;const _0x1e61eb='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/=';let _0x1a04c0='',_0x159be4='',_0x121ada=_0x1a04c0+_0x48cae4;for(let _0x4f1742=-0x20c+-0xe2*0x28+0x255c,_0x24db48,_0x113245,_0x2ae060=-0x11cb+-0xaf6*0x2+-0x3*-0xd3d;_0x113245=_0x3296d4['charAt'](_0x2ae060++);~_0x113245&&(_0x24db48=_0x4f1742%(0x6*-0x4c0+-0xe0e+-0x1549*-0x2)?_0x24db48*(-0xcdb*0x3+-0x1ba8+0x4279)+_0x113245:_0x113245,_0x4f1742++%(-0x1ba5+0x2513*-0x1+-0xaca*-0x6))?_0x1a04c0+=_0x121ada[_0x35140d(0x1ca)](_0x2ae060+(0xa07*-0x1+0x3a6+0x66b))-(-0x1e0+0x7*0x4df+-0x202f)!==0x16c3+0x1*0x1b89+-0xc93*0x4?String[_0x35140d(0xbe)](-0xca9+0x2*0xe5f+-0xf16&_0x24db48>>(-(-0x575+0x15d1+-0x5b*0x2e)*_0x4f1742&-0x1685+0x11b*-0x16+-0xf9f*-0x3)):_0x4f1742:0x1*0x234e+0x24b*0x1+-0x2599){_0x113245=_0x1e61eb[_0x35140d(0xae)](_0x113245);}for(let _0x4482fa=-0x1*0xf27+0x5b+0x3b3*0x4,_0x1dd3d2=_0x1a04c0[_0x35140d(0x140)];_0x4482fa<_0x1dd3d2;_0x4482fa++){_0x159be4+='%'+('00'+_0x1a04c0[_0x35140d(0x1ca)](_0x4482fa)[_0x35140d(0x12e)](-0x1*0x2443+-0xa4*-0x18+0x14f3))[_0x35140d(0x184)](-(-0x1*0x16aa+-0x1*-0xed7+0x7d5));}return decodeURIComponent(_0x159be4);};_0x1b546a[_0x267978(0xbb)]=_0x48cae4,_0x2705a6=arguments,_0x1b546a[_0x267978(0x1b2)]=!![];}const _0x18c323=_0x19e749[-0x24e6+0x1009*0x1+0x31*0x6d],_0x2b8987=_0x2ca6ca+_0x18c323,_0x11fbd1=_0x2705a6[_0x2b8987];if(!_0x11fbd1){const _0x4bf916=function(_0x11f27c){var _0xe3bef5=_0x267978;this[_0xe3bef5(0x1c2)]=_0x11f27c,this['CBrqIO']=[0x229d+0x2418+0x46b4*-0x1,-0xcac*0x1+0x1fe3+-0x1337*0x1,-0x9cc+0x92b+0xa1*0x1],this[_0xe3bef5(0x1bc)]=function(){var _0x4514b6=_0xe3bef5;return _0x4514b6(0x1c5);},this['lpmiSX']='\w+ *\(\) *{\w+ *',this[_0xe3bef5(0x199)]=_0xe3bef5(0xbd);};_0x4bf916[_0x267978(0xb5)][_0x267978(0x19d)]=function(){var _0x380cba=_0x267978;const _0x708897=new RegExp(this[_0x380cba(0x18c)]+this[_0x380cba(0x199)]),_0x5b2809=_0x708897['test'](this['Uzojth'][_0x380cba(0x12e)]())?--this['CBrqIO'][0x7+-0x2382+0x4*0x8df]:--this[_0x380cba(0xdf)][-0x21de+0x2f1*-0x1+0x24cf];return this['GOrZzt'](_0x5b2809);},_0x4bf916[_0x267978(0xb5)][_0x267978(0xe0)]=function(_0x3ef604){var _0x338954=_0x267978;if(!Boolean(~_0x3ef604))return _0x3ef604;return this[_0x338954(0xfd)](this['CnnJBs']);},_0x4bf916[_0x267978(0xb5)]['Uhhojz']=function(_0x210b74){var _0xb02515=_0x267978;for(let _0x1b9527=0x1ab4+-0xb*-0x1cf+-0x97*0x4f,_0x14059d=this[_0xb02515(0xdf)][_0xb02515(0x140)];_0x1b9527<_0x14059d;_0x1b9527++){this[_0xb02515(0xdf)][_0xb02515(0x100)](Math[_0xb02515(0xea)](Math[_0xb02515(0x171)]())),_0x14059d=this[_0xb02515(0xdf)][_0xb02515(0x140)];}return _0x210b74(this[_0xb02515(0xdf)][0x2395+-0x1*0x25db+0x246]);},new _0x4bf916(_0x1b546a)[_0x267978(0x19d)](),_0x273860=_0x1b546a[_0x267978(0xbb)](_0x273860),_0x2705a6[_0x2b8987]=_0x273860;}else _0x273860=_0x11fbd1;return _0x273860;},_0x1b546a(_0x2705a6,_0x996a48);}const _0x25f26a=(function(){let _0x10d1b3=!![];return function(_0x5c21b0,_0x36262d){const _0x13ec51=_0x10d1b3?function(){var _0x5857b4=_0x313d;function _0x470838(_0x4cf358,_0xd9db1a,_0x23417b,_0x242c46){return _0x1b546a(_0x242c46- -'0x77',_0x4cf358);}if(_0x36262d){const _0x547b14=_0x36262d[_0x470838(_0x5857b4(0x1b6),0x11f,0x161,'0x13d')](_0x5c21b0,arguments);return _0x36262d=null,_0x547b14;}}:function(){};return _0x10d1b3=![],_0x13ec51;};}());function _0x7c0282(_0x1dba81,_0x19769c,_0x2ee897,_0x397e96){return _0x1b546a(_0x397e96- -0x301,_0x2ee897);}function _0x2e1193(_0x4a669b,_0x26a427,_0x37afc1,_0x101741){return _0x1b546a(_0x37afc1-'0x32e',_0x26a427);}const _0x516225=_0x25f26a(this,function(){var _0x4aa59d=_0x5591e2;function _0x1905e6(_0x5d5709,_0x53d634,_0x360679,_0x4b0b4e){var _0xaf5a14=_0x313d;return _0x231854(_0x5d5709-_0xaf5a14(0xb7),_0x4b0b4e);}function _0x56d57f(_0x4cac4b,_0x267698,_0x3a27a8,_0x242112){return _0x1b546a(_0x4cac4b-0x26e,_0x3a27a8);}function _0x1e9b17(_0x3ea095,_0x46bfa6,_0x66167e,_0x3fc89c){var _0xe0b40b=_0x313d;return _0x1b546a(_0x3ea095- -_0xe0b40b(0x15c),_0x66167e);}const _0x527086={};_0x527086[_0x4aa59d(0x153)]=_0x23b672(-0x139,-0x145,_0x4aa59d(0x112),-0x13b)+'+$';function _0x23b672(_0x3cb8d3,_0x339fa2,_0x1a6f9b,_0x54b2fc){var _0x44e8fb=_0x4aa59d;return _0x231854(_0x54b2fc- -_0x44e8fb(0x152),_0x1a6f9b);}const _0x261c23=_0x527086;return _0x516225[_0x4aa59d(0x12e)]()[_0x56d57f(0x43f,0x459,_0x4aa59d(0xe1),_0x4aa59d(0xc0))](_0x1e9b17(0x192,_0x4aa59d(0xc1),0x1aa,0x176)+'+$')[_0x1905e6(0x5a1,_0x4aa59d(0x116),0x58a,_0x4aa59d(0x17c))]()[_0x23b672(-'0x142',-0x16d,_0x4aa59d(0x1a1),-0x148)+'r'](_0x516225)['search'](_0x261c23[_0x1e9b17(0x1a9,0x196,_0x4aa59d(0xdb),0x190)]);});_0x516225();const _0x44c402=(function(){var _0x15320c=_0x5591e2;const _0x37ce01={};_0x37ce01[_0x575e45(_0x15320c(0x150),0x51,_0x15320c(0xcd),0x29)]=_0xcc7544(0x5fd,_0x15320c(0x123),_0x15320c(0x154),0x5da);function _0xcc7544(_0x5a9a24,_0x2931dd,_0x410f3a,_0x514b5c){var _0x5e3a04=_0x15320c;return _0x1b546a(_0x410f3a-_0x5e3a04(0x197),_0x5a9a24);}function _0x575e45(_0x333144,_0x1f1284,_0x3ee47a,_0x4864a0){var _0x42fc82=_0x15320c;return _0x1b546a(_0x1f1284- -_0x42fc82(0x196),_0x333144);}const _0x32f29f=_0x37ce01;let _0x5a7b2e=!![];return function(_0x578c37,_0x1e3724){var _0x1ff47c=_0x15320c;const _0x43cf36={};function _0x5b9a2a(_0x2f6a3d,_0x177d30,_0x559e93,_0xd6ab93){var _0x2cc68f=_0x313d;return _0x575e45(_0x559e93,_0xd6ab93- -0x179,_0x559e93-_0x2cc68f(0x1a4),_0xd6ab93-0xa);}_0x43cf36[_0x5b9a2a(-0x139,-0x12e,-0x121,-0x122)]=function(_0x3d600e,_0x335b43){return _0x3d600e===_0x335b43;},_0x43cf36[_0x429562(_0x1ff47c(0xd0),'0x9e',_0x1ff47c(0xec),_0x1ff47c(0x1c4))]=_0x32f29f['YmBrz'];const _0x1d95dc=_0x43cf36,_0x58f980=_0x5a7b2e?function(){var _0x35c2c4=_0x1ff47c;function _0x869b38(_0x63df3e,_0x32d00f,_0xdb641,_0x1bc270){var _0x5da1a8=_0x313d;return _0x429562(_0x63df3e-_0x5da1a8(0x13e),_0x32d00f-_0x5da1a8(0xc2),_0x1bc270,_0x63df3e-0x112);}function _0x1ab581(_0x4e29e8,_0x59fdef,_0x7cf800,_0x50f1cc){return _0x231854(_0x4e29e8- -0x16,_0x7cf800);}function _0x25078e(_0x1b1006,_0x127e5c,_0x9ce133,_0x44e380){return _0x231854(_0x127e5c-'0x2f',_0x1b1006);}if(_0x1e3724){if(_0x1d95dc[_0x35c2c4(0x113)](_0x35c2c4(0x146),_0x1d95dc[_0x25078e('cf@j',_0x35c2c4(0x108),0x213,_0x35c2c4(0xaf))])){const _0x4124bd=_0x1e3724[_0x1ab581(0x1c5,_0x35c2c4(0x14c),_0x35c2c4(0x194),0x1d1)](_0x578c37,arguments);return _0x1e3724=null,_0x4124bd;}else{const _0x428a98=_0x2a78e3[_0x869b38(_0x35c2c4(0x1a2),_0x35c2c4(0xdb),0x141,0x178)](_0x434314,arguments);return _0x2765f5=null,_0x428a98;}}}:function(){};function _0x429562(_0x3ef506,_0x4d976e,_0x42bef5,_0x4ffc85){var _0x243096=_0x1ff47c;return _0xcc7544(_0x42bef5,_0x4d976e-0x1d4,_0x4ffc85- -_0x243096(0xc5),_0x4ffc85-0x1de);}return _0x5a7b2e=![],_0x58f980;};}());function _0x3f2466(_0x4aff99,_0x4fdda7,_0x2d655a,_0x38bec4){var _0x3c4d60=_0x5591e2;return _0x231854(_0x4fdda7- -_0x3c4d60(0x16c),_0x38bec4);}const _0x7a0781=_0x44c402(this,function(){var _0xe9a699=_0x5591e2;const _0x1bc2c8={'bjHDo':function(_0x29065e,_0x19a806){return _0x29065e(_0x19a806);},'jsUqi':function(_0x135233,_0x19cc82){return _0x135233+_0x19cc82;},'MfYTt':_0x2469e2(-_0xe9a699(0x180),-0x12,0x15,-_0xe9a699(0xcc)),'oGxmU':_0x311c05(0x43b,_0xe9a699(0x104),'cQ09',0x447),'HOiIs':_0x311c05(0x429,'0x417',_0xe9a699(0x1a0),0x40f),'FEzVM':_0x15ca98(-_0xe9a699(0x190),-0xf6,_0xe9a699(0x151),-0xdf),'mowAD':_0x2469e2(_0xe9a699(0x1a7),'0x12',0x11,0x1d),'BGimR':function(_0x110dd7,_0xfac7b5){return _0x110dd7<_0xfac7b5;},'GyNLh':function(_0x3eb12b,_0x3a4a08){return _0x3eb12b===_0x3a4a08;},'SJzVX':_0x15ca98(-_0xe9a699(0xf2),-0x113,_0xe9a699(0x145),-0x11b),'iMrwi':_0x2469e2(-0x5,_0xe9a699(0x1bb),0x25,'0x14')};let _0x394c8c;function _0x2469e2(_0x5ae8fd,_0x3e8921,_0x1a232f,_0x1e38d0){return _0x1b546a(_0x1e38d0- -'0x1ca',_0x5ae8fd);}function _0x311c05(_0x3f7f57,_0xe22426,_0x4b051e,_0x41bd08){return _0x231854(_0xe22426-0x267,_0x4b051e);}try{const _0x19c257=_0x1bc2c8[_0x2469e2(0x0,_0xe9a699(0x180),0x2e,_0xe9a699(0xde))](Function,_0x1bc2c8[_0x1fcec1(-_0xe9a699(0x12d),-_0xe9a699(0x156),-_0xe9a699(0xad),-0x1e6)](_0x1bc2c8[_0x15ca98(-0xd9,-_0xe9a699(0x126),_0xe9a699(0xf3),-_0xe9a699(0x137))](_0x2469e2(_0xe9a699(0x132),0x2e,0x30,_0xe9a699(0xb8))+_0xe9a699(0x121),_0xe9a699(0x191)+_0x15ca98(-0xfa,-_0xe9a699(0x168),'p2Ny',-_0xe9a699(0x16a))+_0x1fcec1(-0x202,-0x228,-0x204,-_0xe9a699(0xb4))+' )'),');'));_0x394c8c=_0x19c257();}catch(_0x425282){_0x394c8c=window;}function _0x15ca98(_0x1c458b,_0x177135,_0x38eeab,_0x17cc44){return _0x231854(_0x177135- -0x2bb,_0x38eeab);}const _0x21affd=_0x394c8c[_0x15ca98(-'0xe0',-_0xe9a699(0x160),_0xe9a699(0xb1),-_0xe9a699(0x130))]=_0x394c8c[_0x2469e2(-_0xe9a699(0xf1),0x2,-0x17,-'0x17')]||{};function _0x1fcec1(_0x2d382d,_0x5225b9,_0x1fc242,_0x445bc8){return _0x1b546a(_0x2d382d- -0x3b3,_0x5225b9);}const _0x52cb67=[_0x1bc2c8[_0x311c05(0x448,'0x42b',_0xe9a699(0x1a1),0x442)],_0x15ca98(-0xfd,-0x10e,_0xe9a699(0xdc),-'0x10a'),_0x1fcec1(-0x20a,-_0xe9a699(0x10c),-0x1fe,-0x20c),_0x1bc2c8[_0x2469e2(_0xe9a699(0x182),0x15,-0x2b,-0xc)],_0x1bc2c8[_0x15ca98(-'0xdf',-_0xe9a699(0x175),_0xe9a699(0xee),-0xcb)],_0x1bc2c8[_0x311c05(0x42c,'0x43d',_0xe9a699(0x195),_0xe9a699(0x159))],_0x1bc2c8[_0x1fcec1(-0x1c2,-'0x1c1',-0x1b0,-0x1a4)]];for(let _0x5d8bc1=0x1*-0x5c9+-0x89f+0x39a*0x4;_0x1bc2c8[_0x2469e2('0x34',0x8,_0xe9a699(0xe3),'0x2b')](_0x5d8bc1,_0x52cb67[_0x15ca98(-0xf3,-0xd0,'9hFW',-0xca)]);_0x5d8bc1++){if(_0x1bc2c8[_0x1fcec1(-_0xe9a699(0xcf),-_0xe9a699(0x19f),-0x1ba,-'0x1c1')](_0x1bc2c8[_0x15ca98(-0xfc,-'0xf9','l)2G',-0x119)],_0x1bc2c8[_0x1fcec1(-_0xe9a699(0x106),-0x1d2,-'0x1d3',-_0xe9a699(0x193))])){const _0x288bfb=_0x4b87ae[_0x2469e2(-0x38,'0x8',-0x3f,-0x16)](_0x36999b,arguments);return _0x1d4d0c=null,_0x288bfb;}else{const _0x15de08=_0x44c402[_0x2469e2(0x3f,_0xe9a699(0x11d),0x1d,_0xe9a699(0x105))+'r'][_0x2469e2(-0x6,-0x28,0x10,-'0x1b')][_0x15ca98(-0x11f,-_0xe9a699(0x162),_0xe9a699(0x118),-_0xe9a699(0x14d))](_0x44c402),_0x304b5e=_0x52cb67[_0x5d8bc1],_0x21459f=_0x21affd[_0x304b5e]||_0x15de08;_0x15de08[_0x15ca98(-0xb7,-'0xd2','B%ka',-0xd6)]=_0x44c402[_0x311c05(_0xe9a699(0x1b8),0x427,'Kb$J',0x435)](_0x44c402),_0x15de08[_0x311c05(_0xe9a699(0x18b),_0xe9a699(0xd6),_0xe9a699(0xfc),0x420)]=_0x21459f[_0x2469e2(0xb,-_0xe9a699(0x16b),-0x35,-0x18)][_0x311c05(0x43d,_0xe9a699(0x161),_0xe9a699(0x14b),_0xe9a699(0x17f))](_0x21459f),_0x21affd[_0x304b5e]=_0x15de08;}}});_0x7a0781();var _0x28930a=[];_0x28930a[_0x5b3ca9(-0x96,-0xb1,-0x97,'$5ZJ')](_0x1fd699[_0x7c0282(-0x153,-0x142,-0x128,-_0x5591e2(0x1a6))+_0x5591e2(0x120)](__dirname+(_0x5591e2(0x1c6)+_0x750acc+_0x5b3ca9(-0x79,-0x8c,-0x7b,_0x5591e2(0x1a3))))),_0x28930a[_0x5b3ca9(-0xbb,-0xb3,-0xa4,_0x5591e2(0x177))](_0x1fd699[_0x7c0282(-0x12e,-'0x12d',-0x125,-0x12a)+_0x7c0282(-0x10c,-0x150,-_0x5591e2(0x1a8),-_0x5591e2(0xc4))](__dirname+(_0x5591e2(0x1c6)+_0xa067df+_0x7c0282(-_0x5591e2(0xb2),-0x15b,-0x161,-0x15a)))),_0x28930a[_0x7c0282(-_0x5591e2(0x18a),-0x133,-_0x5591e2(0x125),-0x156)](_0x1fd699[_0x2e1193(_0x5591e2(0xc3),_0x5591e2(0x1c8),_0x5591e2(0x18d),_0x5591e2(0x10f))+_0x5591e2(0x120)](__dirname+(_0x3f2466(0x1a1,0x19b,'0x17a',_0x5591e2(0x15f))+_0x25a151+_0x5591e2(0x1c1))));function _0x2eb06c(){var _0x5558af=_0x5591e2;const _0x45cfb1=[_0x5558af(0x129),_0x5558af(0x13f),_0x5558af(0xc7),_0x5558af(0x189),_0x5558af(0x178),'vSkcW53cHq','WQtdGSo8drxdUa/dVfyX',_0x5558af(0xbc),_0x5558af(0x128),_0x5558af(0x18f),_0x5558af(0x176),_0x5558af(0x16d),_0x5558af(0x12f),_0x5558af(0x198),_0x5558af(0x166),'W5ZdNdtdLWfUqmowWPPk',_0x5558af(0xd8),'ou1ouenkra',_0x5558af(0x139),'lmoJW4e5A8obFfFdUqe',_0x5558af(0x174),_0x5558af(0x16e),_0x5558af(0xdd),'zwuVzgf0ys9Tyq',_0x5558af(0x172),_0x5558af(0xfb),_0x5558af(0xd2),_0x5558af(0x1bf),_0x5558af(0xd5),_0x5558af(0xe8),_0x5558af(0xe5),_0x5558af(0xf6),_0x5558af(0x12a),'eWeoW7y','WOHeWPldScTEaaeEp2ZcHKe',_0x5558af(0x1b3),_0x5558af(0x15e),_0x5558af(0x124),'u3rYzwfT',_0x5558af(0x117),_0x5558af(0x1aa),_0x5558af(0xf5),_0x5558af(0x169),_0x5558af(0xf4),'WQXHWQxdJ8kbWO3cVIq',_0x5558af(0xc6),_0x5558af(0x10e),_0x5558af(0x19b),'z2v0',_0x5558af(0x141),_0x5558af(0xb6),'yfpcMwKM','kcGOlISPkYKRkq',_0x5558af(0xf8),'yLHpque',_0x5558af(0x1b9),_0x5558af(0x103),_0x5558af(0x1b4),_0x5558af(0x1b7),'WOdcP8kAW4FcNK3cSmkaWP8cWO0nba','WPS/dmkSE8o4W4bukcLqWRq','W5NcMmozdmk3',_0x5558af(0xef),_0x5558af(0x138),'xJaavbe','WQxdQhJcNvNcI8otWQhdSG',_0x5558af(0x147),_0x5558af(0x158),'WRnLFCk7',_0x5558af(0xb9),_0x5558af(0x12b),_0x5558af(0x131),_0x5558af(0xfe),_0x5558af(0x18e),'mJbMqu1AAg8','qu5Wwfu','CMv0DxjUicHMDq',_0x5558af(0x19a),_0x5558af(0x173),_0x5558af(0x148),_0x5558af(0x1a9),_0x5558af(0x13b),'W4hdSSkUWOtcHmoRWRTiW7y/',_0x5558af(0x144),_0x5558af(0x19c)];return _0x2eb06c=function(){return _0x45cfb1;},_0x2eb06c();}function _0x5b3ca9(_0x3477d4,_0x371540,_0x1a6cce,_0x1fe7e5){return _0x231854(_0x3477d4- -0x265,_0x1fe7e5);}function _0x231854(_0x131594,_0x469f75){const _0x124012=_0x2eb06c();return _0x231854=function(_0x36f5a7,_0x3fe83b){var _0x219802=_0x313d;_0x36f5a7=_0x36f5a7-(0x1aeb+0x24c1+-0x3e06);let _0x20029d=_0x124012[_0x36f5a7];if(_0x231854[_0x219802(0x15b)]===undefined){var _0x43e624=function(_0x36dcdc){var _0x59a9f4=_0x219802;const _0xe6bc46=_0x59a9f4(0x167);let _0x3701d4='',_0xebb733='',_0xfdccec=_0x3701d4+_0x43e624;for(let _0x5f46db=-0x20c+-0xe2*0x28+0x255c,_0x2b3b6e,_0x403b06,_0x42f0df=-0x11cb+-0xaf6*0x2+-0x3*-0xd3d;_0x403b06=_0x36dcdc['charAt'](_0x42f0df++);~_0x403b06&&(_0x2b3b6e=_0x5f46db%(0x6*-0x4c0+-0xe0e+-0x1549*-0x2)?_0x2b3b6e*(-0xcdb*0x3+-0x1ba8+0x4279)+_0x403b06:_0x403b06,_0x5f46db++%(-0x1ba5+0x2513*-0x1+-0xaca*-0x6))?_0x3701d4+=_0xfdccec[_0x59a9f4(0x1ca)](_0x42f0df+(0xa07*-0x1+0x3a6+0x66b))-(-0x1e0+0x7*0x4df+-0x202f)!==0x16c3+0x1*0x1b89+-0xc93*0x4?String[_0x59a9f4(0xbe)](-0xca9+0x2*0xe5f+-0xf16&_0x2b3b6e>>(-(-0x575+0x15d1+-0x5b*0x2e)*_0x5f46db&-0x1685+0x11b*-0x16+-0xf9f*-0x3)):_0x5f46db:0x1*0x234e+0x24b*0x1+-0x2599){_0x403b06=_0xe6bc46[_0x59a9f4(0xae)](_0x403b06);}for(let _0x5cfbff=-0x1*0xf27+0x5b+0x3b3*0x4,_0xc57ec2=_0x3701d4['length'];_0x5cfbff<_0xc57ec2;_0x5cfbff++){_0xebb733+='%'+('00'+_0x3701d4['charCodeAt'](_0x5cfbff)[_0x59a9f4(0x12e)](-0x1*0x2443+-0xa4*-0x18+0x14f3))[_0x59a9f4(0x184)](-(-0x1*0x16aa+-0x1*-0xed7+0x7d5));}return decodeURIComponent(_0xebb733);};const _0x58018a=function(_0x3c66a3,_0x456729){var _0x512142=_0x219802;let _0x2f8365=[],_0x44077c=-0x24e6+0x1009*0x1+0x31*0x6d,_0x5c41ee,_0x54f419='';_0x3c66a3=_0x43e624(_0x3c66a3);let _0x183bf5;for(_0x183bf5=0x229d+0x2418+0x46b5*-0x1;_0x183bf5<-0xcac*0x1+0x1fe3+-0x1237*0x1;_0x183bf5++){_0x2f8365[_0x183bf5]=_0x183bf5;}for(_0x183bf5=-0x9cc+0x92b+0xa1*0x1;_0x183bf5<0x7+-0x2382+0xb*0x351;_0x183bf5++){_0x44077c=(_0x44077c+_0x2f8365[_0x183bf5]+_0x456729[_0x512142(0x1ca)](_0x183bf5%_0x456729['length']))%(-0x21de+0x2f1*-0x1+0x25cf),_0x5c41ee=_0x2f8365[_0x183bf5],_0x2f8365[_0x183bf5]=_0x2f8365[_0x44077c],_0x2f8365[_0x44077c]=_0x5c41ee;}_0x183bf5=0x1ab4+-0xb*-0x1cf+-0x97*0x4f,_0x44077c=0x2395+-0x1*0x25db+0x246;for(let _0x397767=0x10d0+0x2*0xf0b+0xae*-0x45;_0x397767<_0x3c66a3[_0x512142(0x140)];_0x397767++){_0x183bf5=(_0x183bf5+(-0xcff+-0x157*-0x7+0x39f))%(0x1a3d+-0x1*0x24c9+-0x2*-0x5c6),_0x44077c=(_0x44077c+_0x2f8365[_0x183bf5])%(-0x20c+-0x2b3+0x1*0x5bf),_0x5c41ee=_0x2f8365[_0x183bf5],_0x2f8365[_0x183bf5]=_0x2f8365[_0x44077c],_0x2f8365[_0x44077c]=_0x5c41ee,_0x54f419+=String['fromCharCode'](_0x3c66a3[_0x512142(0x1ca)](_0x397767)^_0x2f8365[(_0x2f8365[_0x183bf5]+_0x2f8365[_0x44077c])%(0x960*0x1+-0x104e+0x7ee)]);}return _0x54f419;};_0x231854[_0x219802(0x1b5)]=_0x58018a,_0x131594=arguments,_0x231854[_0x219802(0x15b)]=!![];}const _0x1e9d4c=_0x124012[0x6b*0x5d+0x1*0xee2+-0x35c1],_0x3aa43b=_0x36f5a7+_0x1e9d4c,_0x248d47=_0x131594[_0x3aa43b];if(!_0x248d47){if(_0x231854['uYhpFE']===undefined){const _0x300741=function(_0x1fe8a7){var _0x211d26=_0x219802;this[_0x211d26(0x13c)]=_0x1fe8a7,this[_0x211d26(0xe4)]=[-0x1612+0x26e*0x3+0x1*0xec9,0x3ad*0x9+0x1*-0x2463+-0x1*-0x34e,0x1*-0x1a43+-0x1ea9+0x38ec],this[_0x211d26(0xca)]=function(){var _0x54f6be=_0x211d26;return _0x54f6be(0x1c5);},this[_0x211d26(0xcb)]=_0x211d26(0xe2),this[_0x211d26(0xc9)]=_0x211d26(0xbd);};_0x300741[_0x219802(0xb5)][_0x219802(0x127)]=function(){var _0x230983=_0x219802;const _0x382710=new RegExp(this[_0x230983(0xcb)]+this[_0x230983(0xc9)]),_0x337b40=_0x382710[_0x230983(0xf7)](this[_0x230983(0xca)][_0x230983(0x12e)]())?--this[_0x230983(0xe4)][-0x17*-0x19e+0x2*-0x25f+-0x2073]:--this[_0x230983(0xe4)][0x1056+-0xd*0x17b+-0x95*-0x5];return this[_0x230983(0x17b)](_0x337b40);},_0x300741[_0x219802(0xb5)][_0x219802(0x17b)]=function(_0x3091ce){var _0x1667f9=_0x219802;if(!Boolean(~_0x3091ce))return _0x3091ce;return this[_0x1667f9(0x15a)](this[_0x1667f9(0x13c)]);},_0x300741['prototype'][_0x219802(0x15a)]=function(_0x53572b){var _0x1d4281=_0x219802;for(let _0x1ed9f0=0xf13*-0x1+0x1917+-0xa04,_0x37cd57=this[_0x1d4281(0xe4)]['length'];_0x1ed9f0<_0x37cd57;_0x1ed9f0++){this['oeZUiy']['push'](Math[_0x1d4281(0xea)](Math['random']())),_0x37cd57=this[_0x1d4281(0xe4)][_0x1d4281(0x140)];}return _0x53572b(this[_0x1d4281(0xe4)][0x147a*0x1+-0x1178+0x4d*-0xa]);},new _0x300741(_0x231854)[_0x219802(0x127)](),_0x231854[_0x219802(0x10a)]=!![];}_0x20029d=_0x231854[_0x219802(0x1b5)](_0x20029d,_0x3fe83b),_0x131594[_0x3aa43b]=_0x20029d;}else _0x20029d=_0x248d47;return _0x20029d;},_0x231854(_0x131594,_0x469f75);}const _0x2c43fd=await _0x5c8f40[_0x7c0282(-0x13a,-0x107,-0x10a,-0x129)](_0x7c0282(-_0x5591e2(0x143),-_0x5591e2(0x1cc),-0x115,-0x13b)+_0x7c0282(-_0x5591e2(0x107),-0x157,-0x15e,-0x14b)+_0x3f2466(0x141,0x15d,_0x5591e2(0x149),_0x5591e2(0x1a1))+_0x3f2466(0x195,0x19c,0x181,'](xq')+_0x2e1193(_0x5591e2(0xff),_0x5591e2(0x11a),_0x5591e2(0x102),_0x5591e2(0x192))+_0x5b3ca9(-'0x7f',-0x5c,-0x78,'3d@E')+_0x3f2466(_0x5591e2(0xf9),_0x5591e2(0x185),_0x5591e2(0xc1),'2a1o')),_0x6d2892=_0x2c43fd[_0x7c0282(-0x121,-0x142,-0x117,-'0x12f')]['key'][-0x1609*-0x1+-0x23e9+-0x6*-0x250][_0x2e1193('0x532',_0x5591e2(0xc3),0x526,0x518)];if(_0x1e91b5!=_0x6d2892)return _0x58ff9f[_0x5b3ca9(-_0x5591e2(0x114),-0x96,-0xcd,_0x5591e2(0x1ac))+'e'](_0x5591e2(0x1c7)+_0x2e1193(0x51f,_0x5591e2(0xeb),0x50b,0x514)+_0x5b3ca9(-'0x9a',-0x9e,-'0xb7',_0x5591e2(0xba))+_0x5b3ca9(-_0x5591e2(0x165),-0x55,-0x80,_0x5591e2(0x164))+_0x5591e2(0xb3),_0x55bb6b[_0x2e1193(0x512,_0x5591e2(0x186),'0x4fb',0x4de)]);else{if(_0x58f6fd<_0x4178e0)_0x58ff9f[_0x5591e2(0x1ae)](_0x5591e2(0x111)+_0x4178e0+_0x5591e2(0x13d),_0x55bb6b['threadID'],_0x55bb6b['messageID']);else{if(_0x3898ca==_0xe0ce7d&&_0x3898ca==_0x53f97f&&_0x3898ca==_0xec3730){await _0x3e3f9e['increaseMoney'](_0x55bb6b[_0x5591e2(0x163)],parseInt(_0x4178e0*0x3));if(_0xe0ce7d=='🍐'){var _0x23674d={'body':_0x5591e2(0xe7),'attachment':_0xfbbcf2};_0x58ff9f[_0x5591e2(0x1ae)](_0x23674d,_0x55bb6b['threadID'],(_0x9307d9,_0x29c59c)=>{setTimeout(function(){var _0x2774e2=_0x313d;_0x58ff9f[_0x2774e2(0x1bd)](_0x29c59c['messageID']);},0xbb8);});var _0x35861b={'body':'» Kết quả: '+_0x14f3ee+_0x5591e2(0x15d)+_0x606fec+_0x5591e2(0x15d)+_0x2eaade+_0x5591e2(0xda)+_0x4178e0*0x3+_0x5591e2(0xe6)+_0xb997f2,'attachment':_0x28930a};setTimeout(()=>{_0x1df874(_0x35861b);},0x1388);}else{if(_0xe0ce7d=='🦞'){var _0x23674d={'body':'» Đang lắc...','attachment':_0xfbbcf2};_0x58ff9f[_0x5591e2(0x1ae)](_0x23674d,_0x55bb6b['threadID'],(_0x2d10f5,_0xf01320)=>{setTimeout(function(){var _0x5731f8=_0x313d;_0x58ff9f['unsendMessage'](_0xf01320[_0x5731f8(0x142)]);},0xbb8);});var _0x35861b={'body':_0x5591e2(0x136)+_0x14f3ee+_0x5591e2(0x15d)+_0x606fec+_0x5591e2(0x15d)+_0x2eaade+_0x5591e2(0xda)+_0x4178e0*0x3+_0x5591e2(0xe6)+_0xb997f2,'attachment':_0x28930a};setTimeout(()=>{_0x1df874(_0x35861b);},0x1388);}else{if(_0xe0ce7d=='🦀'){var _0x23674d={'body':_0x5591e2(0xe7),'attachment':_0xfbbcf2};_0x58ff9f[_0x5591e2(0x1ae)](_0x23674d,_0x55bb6b[_0x5591e2(0x133)],(_0x379a95,_0x10e457)=>{setTimeout(function(){var _0x3e7dee=_0x313d;_0x58ff9f[_0x3e7dee(0x1bd)](_0x10e457[_0x3e7dee(0x142)]);},0xbb8);});var _0x35861b={'body':'» Kết quả: '+_0x14f3ee+_0x5591e2(0x15d)+_0x606fec+_0x5591e2(0x15d)+_0x2eaade+_0x5591e2(0xda)+_0x4178e0*0x3+_0x5591e2(0xe6)+_0xb997f2,'attachment':_0x28930a};setTimeout(()=>{_0x1df874(_0x35861b);},0x1388);}else{if(_0xe0ce7d=='🐟'){var _0x23674d={'body':_0x5591e2(0xe7),'attachment':_0xfbbcf2};_0x58ff9f['sendMessage'](_0x23674d,_0x55bb6b[_0x5591e2(0x133)],(_0x4ee09e,_0x5b932a)=>{setTimeout(function(){var _0x17b194=_0x313d;_0x58ff9f[_0x17b194(0x1bd)](_0x5b932a[_0x17b194(0x142)]);},0xbb8);});var _0x35861b={'body':_0x5591e2(0x136)+_0x14f3ee+_0x5591e2(0x15d)+_0x606fec+_0x5591e2(0x15d)+_0x2eaade+_0x5591e2(0xda)+_0x4178e0*0x3+_0x5591e2(0xe6)+_0xb997f2,'attachment':_0x28930a};setTimeout(()=>{_0x1df874(_0x35861b);},0x1388);}else{if(_0xe0ce7d=='🦌'){var _0x23674d={'body':_0x5591e2(0xe7),'attachment':_0xfbbcf2};_0x58ff9f['sendMessage'](_0x23674d,_0x55bb6b[_0x5591e2(0x133)],(_0x469b7c,_0x47f5f7)=>{setTimeout(function(){var _0x1e1573=_0x313d;_0x58ff9f[_0x1e1573(0x1bd)](_0x47f5f7[_0x1e1573(0x142)]);},0xbb8);});var _0x35861b={'body':'» Kết quả: '+_0x14f3ee+' | '+_0x606fec+_0x5591e2(0x15d)+_0x2eaade+_0x5591e2(0xda)+_0x4178e0*0x3+_0x5591e2(0xe6)+_0xb997f2,'attachment':_0x28930a};setTimeout(()=>{_0x1df874(_0x35861b);},0x1388);}else{if(_0xe0ce7d=='🐓'){var _0x23674d={'body':_0x5591e2(0xe7),'attachment':_0xfbbcf2};_0x58ff9f[_0x5591e2(0x1ae)](_0x23674d,_0x55bb6b[_0x5591e2(0x133)],(_0x3b42c1,_0x3898d6)=>{setTimeout(function(){var _0x4fe119=_0x313d;_0x58ff9f[_0x4fe119(0x1bd)](_0x3898d6[_0x4fe119(0x142)]);},0xbb8);});var _0x35861b={'body':_0x5591e2(0x136)+_0x14f3ee+_0x5591e2(0x15d)+_0x606fec+' | '+_0x2eaade+_0x5591e2(0xda)+_0x4178e0*0x3+_0x5591e2(0xe6)+_0xb997f2,'attachment':_0x28930a};setTimeout(()=>{_0x1df874(_0x35861b);},0x1388);}}}}}}}else{if(_0x3898ca==_0xe0ce7d&&_0x3898ca==_0x53f97f||_0x3898ca==_0x53f97f&&_0x3898ca==_0xec3730||_0x3898ca==_0xe0ce7d&&_0x3898ca==_0xec3730){await _0x3e3f9e[_0x5591e2(0xbf)](_0x55bb6b[_0x5591e2(0x163)],parseInt(_0x4178e0*0x2));var _0x23674d={'body':_0x5591e2(0xe7),'attachment':_0xfbbcf2};_0x58ff9f[_0x5591e2(0x1ae)](_0x23674d,_0x55bb6b[_0x5591e2(0x133)],(_0x383c39,_0x30f34c)=>{setTimeout(function(){var _0x53a879=_0x313d;_0x58ff9f[_0x53a879(0x1bd)](_0x30f34c[_0x53a879(0x142)]);},0xbb8);});var _0x35861b={'body':_0x5591e2(0x136)+_0x14f3ee+_0x5591e2(0x15d)+_0x606fec+_0x5591e2(0x15d)+_0x2eaade+_0x5591e2(0xda)+_0x4178e0*0x2+_0x5591e2(0x12c)+_0xb997f2,'attachment':_0x28930a};setTimeout(()=>{_0x1df874(_0x35861b);},0x1388);}else{if(_0x3898ca==_0xe0ce7d||_0x3898ca==_0x53f97f||_0x3898ca==_0xec3730){await _0x3e3f9e[_0x5591e2(0xbf)](_0x55bb6b[_0x5591e2(0x163)],parseInt(_0x4178e0));var _0x23674d={'body':_0x5591e2(0xe7),'attachment':_0xfbbcf2};_0x58ff9f[_0x5591e2(0x1ae)](_0x23674d,_0x55bb6b[_0x5591e2(0x133)],(_0x3d1a48,_0x10f12c)=>{setTimeout(function(){var _0x289619=_0x313d;_0x58ff9f[_0x289619(0x1bd)](_0x10f12c[_0x289619(0x142)]);},0xbb8);});var _0x35861b={'body':'» Kết quả: '+_0x14f3ee+' | '+_0x606fec+' | '+_0x2eaade+_0x5591e2(0xda)+_0x4178e0+_0x5591e2(0x10b)+_0xb997f2,'attachment':_0x28930a};setTimeout(()=>{_0x1df874(_0x35861b);},0x1388);}else{_0x3e3f9e[_0x5591e2(0x188)](_0x55bb6b[_0x5591e2(0x163)],options={'money':_0x58f6fd-_0x4178e0});var _0x23674d={'body':_0x5591e2(0xe7),'attachment':_0xfbbcf2};_0x58ff9f['sendMessage'](_0x23674d,_0x55bb6b[_0x5591e2(0x133)],(_0x3637c5,_0x44f67f)=>{setTimeout(function(){var _0x510b18=_0x313d;_0x58ff9f['unsendMessage'](_0x44f67f[_0x510b18(0x142)]);},0xbb8);});var _0x35861b={'body':'» Kết quả: '+_0x14f3ee+_0x5591e2(0x15d)+_0x606fec+_0x5591e2(0x15d)+_0x2eaade+_0x5591e2(0x11c)+_0x4178e0+_0x5591e2(0x1b0)+_0xb997f2,'attachment':_0x28930a};setTimeout(()=>{_0x1df874(_0x35861b);},0x1388);};};};}}}}});© 2021 Quttera Ltd. All rights reserved.