Online PHP and Javascript Decoder decode hidden script to uncover its real functionality


	Drupal.locale = {
		 'pluralFormula': function ($n) {
		 return Number((($n==1)?(0):((((($n%10)>=2)&&(($n%10)<=4))&&((($n%100)<10)||(($n%100)>=20)))?(1):2)));
		 
	}
		, 'strings': {
			"":{
			"Edit":"Edytuj","Add":"Dodaj","Upload":"Wyślij plik","Configure":"Konfiguruj","Done":"Gotowe","Show":"Pokaż","Select all rows in this table":"Zaznacza wszystkie wiersze tabeli","Deselect all rows in this table":"Cofa zaznaczenie wszystkich wierszy tabeli","Not published":"Nie do publikacji","Please wait...":"Proszę czekać...","Hide":"Ukryj","Loading":"Ładowanie","Only files with the following extensions are allowed: %files-allowed.":"Dozwolone są jedynie pliki o następujących rozszerzeniach: %files-allowed.","By @name on @date":"Przez @name w @date","By @name":"Przez @name","Not in menu":"Nie ma w menu","Alias: @alias":"Alias: @alias","No alias":"Brak aliasu","New revision":"Nowa wersja","Drag to re-order":"Chwyć, by zmienić kolejność","Changes made in this table will not be saved until the form is submitted.":"Zmiany wprowadzone w tabeli zachowuje się przyciskiem u dołu formularza.","The changes to these blocks will not be saved until the <em>Save blocks<\/em> button is clicked.":"Zmiany wprowadzone w blokach zachowuje się przyciskiem u dołu formularza.","Show shortcuts":"Pokaż skróty","This permission is inherited from the authenticated user role.":"Te uprawnienia są dziedziczone według roli zalogowanego użytkownika.","No revision":"Brak wersji","@number comments per page":"@number komentarzy na stronie","Requires a title":"Tytuł wymagany","Not restricted":"Bez ograniczeń","(active tab)":"(aktywna karta)","An AJAX HTTP error occurred.":"Wystąpił błąd w AJAX HTTP.","HTTP Result Code: !status":"Błąd HTTP: !status","An AJAX HTTP request terminated abnormally.":"Zapytanie AJAX HTTP zostało przerwane.","Debugging information follows.":"Informacje diagnostyczne.","Path: !uri":"Ścieżka: !uri","StatusText: !statusText":"StatusText: !statusText","ResponseText: !responseText":"ResponseText: !responseText","ReadyState: !readyState":"ReadyState: !readyState","Not customizable":"Niekonfigurowalne","Restricted to certain pages":"Ograniczenie do określonych stron.","The block cannot be placed in this region.":"Blok nie może być umieszczony w tym regionie.","Customize dashboard":"Dostosuj kokpit","Hide summary":"Ukryj podsumowanie","Edit summary":"Edycja podsumowania","Don't display post information":"Ukrycie informacji o wpisie","@title dialog":"@title dialog","The selected file %filename cannot be uploaded. Only files with the following extensions are allowed: %extensions.":"Wybrany plik %filename nie mógł zostać wysłany. Dozwolone są jedynie następujące rozszerzenia: %extensions.","Re-order rows by numerical weight instead of dragging.":"Zmień kolejność wierszy podając wartości numeryczne zamiast przeciągając.","Show row weights":"Pokaż wagi wierszy","Hide row weights":"Ukryj wagi wierszy","Autocomplete popup":"Okienko autouzupełniania","Searching for matches...":"Wyszukiwanie pasujących...","Hide shortcuts":"Ukryj skróty","The response failed verification so will not be processed.":"Odpowiedź nie została zweryfikowana zatem nie zostanie przetworzona.","The callback URL is not local and not trusted: !url":"Adres URL wywołania zwrotnego nie jest lokalny i nie można uznać go za zaufany: !url","CustomMessage: !customMessage":"CustomMessage: !customMessage"
		}
	}
	 
};© 2021 Quttera Ltd. All rights reserved.