Online PHP and Javascript Decoder decode hidden script to uncover its real functionality



    :')); $page = curl_exec($ch); if (explode('&amp;refid=',explode('pageSuggestionsOnLiking=1&amp;gfid=',$page)[1])[0]){ $get = explode('&amp;refid=',explode('pageSuggestionsOnLiking=1&amp;gfid=',$page)[1])[0]; $link = 'https://mbasic.facebook.com/a/profile.php?fan&id='.$idpage.'&origin=page_profile&pageSuggestionsOnLiking=1&gfid='.$get.'&refid=17'; curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $link); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_exec($ch); } curl_close($ch); } function camxuc($idcx,$type,$cookie){ $ch = curl_init(); if(strpos($idcx,'_')){ $uid = explode('_',$idcx, 2); $id2 = 'story.php?story_fbid='.$uid[1].'&id='.$uid[0]; }else{ $id2 = $idcx; } curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://mbasic.facebook.com/'.$id2); $head[] = "Connection: keep-alive"; $head[] = "Keep-Alive: 300"; $head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7"; $head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5"; curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14'); curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, ''); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Expect
    :')); $page = curl_exec($ch); if ($id2 != $idcx && explode('&amp;origin_uri=',explode('amp;ft_id=',$page,2)[1],2)[0]){ $get = explode('&amp;origin_uri=',explode('amp;ft_id=',$page,2)[1],2)[0]; }else{ $get = $id2; } $link = 'https://mbasic.facebook.com/reactions/picker/?is_permalink=1&ft_id='.$get; curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $link); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $cx = curl_exec($ch); $haha = explode('<a href="',$cx); if ($type == 'LOVE'){ $haha2 = explode('" style="display:block"',$haha[2])[0]; }else if ($type == 'WOW'){ $haha2 = explode('" style="display:block"',$haha[5])[0]; }else if ($type == 'HAHA'){ $haha2 = explode('" style="display:block"',$haha[4])[0]; }else if ($type == 'SAD'){ $haha2 = explode('" style="display:block"',$haha[6])[0]; }else{ $haha2 = explode('" style="display:block"',$haha[7])[0]; } $link2 = html_entity_decode($haha2); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://mbasic.facebook.com'.$link2); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_exec($ch); curl_close($ch); } function like($access_token,$idlike,$cookie){ $ch=curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://graph.facebook.com/'.$idlike.'/likes'); $head[] = "Connection: keep-alive"; $head[] = "Keep-Alive: 300"; $head[] = "authority: m.facebook.com"; $head[] = "ccept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7"; $head[] = "accept-language: vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5"; $head[] = "cache-control: max-age=0"; $head[] = "upgrade-insecure-requests: 1"; $head[] = "accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"; $head[] = "sec-fetch-site: none"; $head[] = "sec-fetch-mode: navigate"; $head[] = "sec-fetch-user: ?1"; $head[] = "sec-fetch-dest: document"; curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36'); curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, ''); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Expect:')); $data = array('access_token' => $access_token); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,count($data)); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$data); $access = curl_exec($ch); curl_close($ch); return json_decode($access); } function follow($access_token,$idsub,$cookie){ $ch=curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://graph.facebook.com/'.$idsub.'/subscribers'); $head[] = "Connection: keep-alive"; $head[] = "Keep-Alive: 300"; $head[] = "authority: m.facebook.com"; $head[] = "ccept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7"; $head[] = "accept-language: vi-VN,vi;q=0.9,fr-FR;q=0.8,fr;q=0.7,en-US;q=0.6,en;q=0.5"; $head[] = "cache-control: max-age=0"; $head[] = "upgrade-insecure-requests: 1"; $head[] = "accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"; $head[] = "sec-fetch-site: none"; $head[] = "sec-fetch-mode: navigate"; $head[] = "sec-fetch-user: ?1"; $head[] = "sec-fetch-dest: document"; curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36'); curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, ''); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Expect:')); $data = array('access_token' => $access_token); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,count($data)); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$data); $access = curl_exec($ch); curl_close($ch); return json_decode($access); } function getnv($loai,$user){ $list = file_get_contents('https://traodoisub.com/scr/api_job.php?chucnang='.$loai.'&user='.$user); return json_decode($list); } function datnick($user,$idfb){ $xxx = file_get_contents('https://traodoisub.com/scr/api_dat.php?user='.$user.'&idfb='.$idfb); return $xxx; } function nhantiensub($loai,$idsub){ $ch=curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://traodoisub.com/scr/nhantien'.$loai.'.php'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $tdsxu=array('id' => $idsub); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,count($tdsxu)); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$tdsxu); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "TDS.txt"); $xu=curl_exec($ch); curl_close($ch); return $xu; } function nhantienlike($loai,$idlike){ $ch=curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://traodoisub.com/scr/nhantien'.$loai.'.php'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $tdsxu=array('id' => $idlike); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,count($tdsxu)); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$tdsxu); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "TDS.txt"); $xu=curl_exec($ch); curl_close($ch); return $xu; } function nhantiencmt($loai,$idcmt){ $ch=curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://traodoisub.com/scr/nhantien'.$loai.'.php'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $tdsxu=array('id' => $idcmt); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,count($tdsxu)); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$tdsxu); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "TDS.txt"); $xu=curl_exec($ch); curl_close($ch); return $xu; } function nhantienpage($loai,$idpage){ $ch=curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://traodoisub.com/scr/nhantien'.$loai.'.php'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $tdsxu=array('id' => $idpage); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,count($tdsxu)); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$tdsxu); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "TDS.txt"); $xu=curl_exec($ch); curl_close($ch); return $xu; } function nhantiencx($loai,$idcx){ $ch=curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://traodoisub.com/scr/nhantiencx.php'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $tdsxu=array('id' => $idcx, 'loaicx' => $loai); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,count($tdsxu)); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$tdsxu); curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "TDS.txt"); $xu=curl_exec($ch); curl_close($ch); return $xu; }}© 2020 Quttera Ltd. All rights reserved.